INGILIZCE ADJECTIVES – SIFATLAR – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Sıfatlar “isimleri” (nouns) tanımlamak için kullanılırlar. Yeni bir sıfat öğrendiğinizde eğer varsa karşıtını da öğrenmeniz gerekir.

We use adjectives to describe nouns. When you learn a new adjective, you should learn its opposite if it has one.

For example: (Örneğin)

new – old (Yeni – Eski)

good – bad (İyi – Kötü)

cheap – expensive (Ucuz – Pahalı)

beautiful – ugly (Güzel – Çirkin)

easy – difficult (Kolay – Zor)

big – small (Büyük – Küçük)

long – short (Uzun – Kısa)

fast – slow (Hızlı – Yavaş)

young – old (Genç – Yaşlı)

right – wrong (Doğru – Yanlış)

happy – sad (Mutlu – Üzgün)

poor – rich (Fakir – Zengin)

hot – cold (Sıcak – Soğuk)

noisy – quiet (Gürültülü – Sessiz)

short – tall (Kısa – Uzun)

boring – interesting (Sıkıcı – İlgi çekici)

clean – dirty (Temiz – Kirli)

crowded – empty (Kalabalık – Boş)

intelligent – stupid (Zeki – Salak)

Adjectives come after the verb be: (“Be” fiilinden sonra gelen sıfatlar)

eg. She’s old. (O yaşlı.)

It’s interesting. ((O) ilgi çekici.)

I’m happy. (Bne mutluyum.)

Adjectives come before a noun: (İsimden önce gelen sıfatlar)

eg. It’s a beautiful dress. (O güzel bir elbise.)

She’s an intelligent woman. (O zeki bir kadın.)

That’s the right answer. ( (O) doğru cevap.)

Adjectives aren’t plural with plural nouns: (Sıfatlar çoğul isimler ile beraber çoğullaşmazlar)

eg. Those are my new shoes. (Şunlar benim yeni ayakkabılarım.)

Ferraris are fast cars. (Ferrariler hızlı arabalardır.)

They are good students. (Onlar iyi öğrenciler.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!