INGILIZCE COMPARATIVES / SUPERLATIVES – KARŞILAŞTIRMA SIFATLARI /-DAHA / -EN – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

“Comparatives” ve “Superlatives” sıfatların özel formlarıdır. 2 veya daha fazla şeyi karşılaştırmak için kullanılırlar. Sıfatta bulunan hece sayısına göre yapılış şekilleri değişiklik gösterir.

Comparatives and Superlatives are special forms of adjectives. They are used to compare two or more things.How these forms are created depends on how many syllables there are in the adjective.

If an adjective has one syllable, we add -er to make a comparative and -est to make a superlative.
(Bir sıfat tek heceli ise “-er” eklenerek “comparative” ve “-est” eklenerek “superlative” yapılır.)

eg. old – older – oldest (yaşlı – daha yaşlı – en yaşlı)

big – bigger – biggest (büyük – daha büyük – en büyük)

safe – safer – safest (güvenli – daha güvenli – en güvenli)

NB: If the adjective ends with a consonant + vowel + consonant, we double the last consonant.
(NOT: Eğer sıfat sessiz harf + sesli harf + sessiz harf ile bitiyorsa son sessiz harf 2 kere tekrar edilir.

If the adjective ends in an -e, we just add -r and -st
(Eğer sıfat “-e” ile bitiyorsa “-r” ve “-st” eklenir.)

If an adjective has two syllables and ends in -y, we take away the -y and add -ier to make a comparative and -iest to make a superlative.
(Eğer sıfat 2 heceli ve “-y” ile bitiyorsa, “-y” çıkartılır ve “comparative” için “-ier” , “superlative” için “-iest” eklenir.)

eg. pretty – prettier – prettiest

noisy – noisier – noisiest

happy – happier – happiest

If an adjective has two syllables not ending in -y, or three or more syllables, we put more before the adjective to make a comparative and the most before theadjective to make a superlative.
(Eğer sıfat 2 heceli fakat “-y” ile bitmiyorsa, 3 veya daha fazla heceliyse, sıfattan önce “more” eklenerek “comparative”, “the most” eklenerek “superlative” yapılır:)

eg. modern – more modern – the most modern

expensive – more expensive – the most expensive

comfortable – more comfortable – the most comfortable

There are also some “irregular adjectives” that don’t follow these rules!
(İngilizce’de yukarıda anlatılan kurallara dahil olmayan “düzensiz sıfatlarda” bulunmaktadır!)

eg. bad – worse- the worst

good – better – the best

far – farther – the farthest

We use comparatives to compare two things using than:
(“Comparatives” “than” ile birlikte kullanılarak iki şeyi birbiri ile karşılaştırır.)

eg. Tokyo is more expensive than London. (Tokyo Londra’dan daha pahalı.)

An elephant is bigger than a mouse. (Bir fil bir fareden daha büyüktür.)

My hair is longer than yours. (Benim saçım seninkinden uzun.)

We use superlatives to compare three or more things using in the:
(“Superlatives” “in the” ile birlikte kullanılarak üç veya daha fazla şeyi birbiri ile karşılaştırmak için kullanılır.)

eg. She is the most intelligent person in the family. (O ailedeki en zeki kişi(kız).)

He is the tallest person in the room. (O odadaki en uzun boylu.)

Singapore is the cleanest city in the world. (Singapur dünyadaki en temiz şehir.)

We can also use a possessive pronoun with superlatives instead of the:

(“The” yerine “possessive pronoun” (iyelik zamirleri) de kullanılabilir 🙂

eg. My oldest sister is Amanda. (Benim en büyük kız kardeşim Amanda.)

Maths is his best subject. (Matematik onun en iyi konusu.)

The Nintendo Wii is her newest toy. (Nintendo Wii onun en yeni oyuncağı.)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!