INGILIZCE COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS – SAYILABILIR VE SAYILAMAYAN İSIMLER – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Sayılabilir isimleri tanımak kolaydır. Onlar sayılabilen isimlerdir. Örneğin “kalem”. Kalemleri sayabiliriz. Bir, iki, üç veya daha fazla kaleme sahip olabiliriz.

Countable nouns are easy to recognize. They are things that we can count. For example: “pen”. We can count pens. We can have one, two, three or more pens.

Here are some more countable nouns:
(Sayılabilir isim örnekleri 🙂

dog, cat, animal, man, person (Köpek, kedi, hayvan, erkek, kişi)

bottle, box, litre (Şişe, kutu, litre)

coin, note, dollar (Bozuk para, kağıt para, dolar)

cup, plate, fork (cup, tabak, çatal)

table, chair, suitcase, bag (Masa, sandalye, bavul, çanta)

Countable nouns can be singular or plural:
(Sayılabilir isimler tekil veya çoğul olabilirler:)

My dog is playing. (Köpeğim oyun oynuyor.)

My dogs are hungry. (Köpeklerimin karnı aç.)

We can use the indefinite article a/an with countable nouns:
(Sayılabilir isimler ile birlikte belirtisiz article kullanabiliriz:)

A dog is an animal. (Köpek bir hayvandır.)

When a countable noun is singular, we must use a word like a / the / my / this with it:
(Sayılabilir isim tekil halinde ise mutlaka a / the / my / this ile birlikte kullanılmalıdır.)

I want an orange. (not I want orange.) (Bir portakal istiyorum. (Portakal istiyorum değil))

Where is my bottle? (not Where is bottle?) (Şişem nerde? (Şişe nerde değil))

When a countable noun is plural, we can use it alone:(Sayılabilir isim çoğul halinde ise tek başına kullanılabilirler:)

I like oranges. (Portakal(ları) severim.)

Bottles can break. (Şişe(ler) kırılabilir.)

NB: “People” is countable. “People” is the plural of “person”. We can count people:
(Not : “İnsanlar” sayılabilirdir. “İnsanlar / kişiler” “kişi”nin çoğuludur. İnsanları sayabiliriz 🙂

There is one person here. (Burada bir kişi var.)

There are three people here. (Burada 3 kişi(ler) var.)

Uncountable nouns are things we cannot count. For example, we cannot count “milk”. We can count “bottles of milk” or “litres of milk”, but we cannot count “milk” itself. Here are some more uncountable nouns:
(“Sayılamayan isimler” sayamadığımız şeyleri belirtir. Örneğin sütü sayamayız. Şişe ve litre olarak sayılabilmesine rağmen sütü kendi başına sayamayız. Sayılamaz isim örnekleri 🙂

music, art, love, happiness (Müzik, sanat, sevgi, mutluluk)

advice, information, news (tavsiye, bilgi, haber)

furniture, luggage (Mobilya, bavul)

rice, sugar, butter, water (pirinç, şeker, yağ, su)

electricity, gas, power (elektrik, gaz, güç)

money, currency (para, kur)

We usually treat uncountable nouns as singular. We use a singular verb. For example:
(Genellikle sayılamayan isimlere tekil sayılabilir isim olarak muamele edilir. Tekil fiil kullanılır. Örneğin 🙂

This news is very important. (Bu haber çok önemli.)

Your luggage looks heavy. (Bagajın ağır görünüyor.)

We do not usually use the indefinite article a/an with uncountable nouns. We cannot say “an information” or “a music”. But we can say a something of:
(Sayılamaz isimlerle belirsiz article (a / an) kullanılmaz. İngilizce’de “bir bilgi” veya “bir müzik” diyemeyiz fakat bir “parça” …. olarak kullanabiliriz.)

a piece of news. (Bir parça haber.)

a bottle of water. (Bir şişe su.)

a grain of rice. (Bir tane pirinç)

When you learn a new word, it’s a good idea to learn whether it’s countable or uncountable!
(Yeni bir kelime öğrendiğinizde onun sayılabilir veya sayılamaz olduğunu öğrenmek iyi bir fikir olabilir.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!