INGILIZCE PAST SIMPLE – BASIT GEÇMIŞ ZAMAN – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Geçmişte başlamış ve bitmiş olan spesifik olarak zamanı bilinen olayları anlatmak için kullanılır. “Be” fiili dışında tüm özneler aynı fiil çekimini alırlar.

Use the past simple to talk about finished actions which took place at a specified time in the past. Notice that all subjects take the same conjugation of the verb except for be.

Past Simple with to be: Positive / Negative
(Basit geçmiş zamanda “To be” fiili – Olumlu / Olumsuz)

I/he/she/it + WAS / WASN’T

you/we/they + WERE / WEREN’T

eg. I was born in 1970. (1970’te doğdum.)

She wasn’t at work yesterday. (O dün işte değildi.)

You were ill last week. (Sen geçen hafta hastaydın.)

They weren’t at school this morning. (Onlar bu sabah okulda değildi.)

It was a beautiful day yesterday. (Dün güzel bir gündü.)

Past Simple Questions with to be: (“To be” ile geçmiş zaman soru formu)

(Question word) + was/were + subject

eg. When was she in london? (O ne zaman Londra’daydı?)

Where were you yesterday? (Dün neredeydin?)

Were you at the party? (Partide miydin?)

Was the weather good? (Hava güzel miydi?)

Was there a lot of food? (Orda çok yemek var mıydı?)

For yes/no questions with to be in the past simple we use short answers: (“To be” ile “Yes/No” geçmiş zaman soru formlarında kısa cevaplar kullanılır.)

Yes, I was./ No, I wasn’t.

Yes, you were./ No, you weren’t.

Yes, it was./ No, it wasn’t

Yes, there was./ No, there wasn’t.

Other verbs in the Past Simple (Geçmiş zamanda diğer fiiller) 
Regular verbs end in -ed: (“-ed” ile biten düzenli fiiller)

visit – visited

enjoy – enjoyed

Irregular verbs have various forms and each verb needs to be learned.
(Düzensiz fiiller çeşitli biçimlerdedir ve her birinin ayrı ayrı öğrenilmesi gerekir.)

see – saw

think – thought

The following time signifiers often indicate a specific point in time:
(Aşağıdaki örnekler sıklıkla zaman içerisinde belirli bir aralığı işaret ederler.)

last (son – önceki – geçen)

ago (önce)

in … (plus a year or month) (bir yıl veya ay içerisinde)

yesterday (dün)

when … (plus a phrase) (deyim ile kullanılan “when”)

Positive Form: (Olumlu cümle yapısı)

Subject + past form of verb + object(s) + time

 Examples: (örnekler)

They flew to Chicago last month. (Onlar geçen ay Chicago’ya uçtular.)

Peter completed his course three weeks ago. (Peter kursunu 3 hafta önce bitirdi.)

Negative Form: we use the auxiliary verb DID

(Olumsuz cümle yapısı – Yardımcı fiil “did” ile birlikte kullanılır)

Subject + did + not + base form of verb + object(s) + (time)

Examples: (örnekler)

They didn’t go to the party last night. (Onlar geçen gece partiye gitmediler.)

She didn’t understand the question. (O soruyu anlamadı.)

Question Form: (Soru yapısı)

(Question word) + did + subject + base form of verb + (object(s))+ (time)?

Examples: (örnekler)

Where did you study French? (Fransızca eğitimini nerede aldın?)

When did you arrive last week? (Geçen hafta ne zaman vardın (geldin)?)

Did you visit Paris last month? (Geçen ay Paris’e gittin mi?)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!