INGILIZCE POSSESSIVE ‘S – AIDIYET BELIRTEN ‘S – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

İngilizce’de apostrof + s ismin sonuna eklenerek aidiyet belirtilir.

In English we use an apostrophe + s added to the end of a noun to indicate possession.

For example: (Örneğin)

My mother’s name is Erica. (Benim annemin adı Erica.)

This is my brother’s house. (Bu benim kardeşimin evi.)

Peter’s dog is brown. (Peter’in köpeği kahve rengi.)

Making singular nouns possessive (Tekil isim aidiyetleri)

Add an apostrophe + s to most singular nouns and to plural nouns that do not end in s.You’ll use this rule the most, so pay particular attention to it. English has some words that are plural but do not add an ‘s’. Words like children, sheep, women and men are such words. These plural words are treated as if they were singular words when making noun possessives.

(Çoğu tekil isimlerin sonuna ve s ile bitmeyen çoğul isimlerin sonuna apostrof + s eklenir. Bu göreceğiniz en yaygın kuraldır. İngilizcede çoğul olmasına rağmen “s” ile bitmeyen bazı kelimeler vardır. Bunlardan bazıları “children”, “sheep”, “women” ve “men” dir. Bu kelimelere tekil isimlerde uygulanan kural uygulanır.)

Examples: (Örnekler)

Singular nouns: (Tekil isimler:)

Kitten’s toy, Joe’s car, MLB’s ruling
(Yavru kedinin oyuncağı, Joe’nin arabası)

Plurals not ending in s: women’s dresses, sheep’s pasture, children’s toys
(“s” ile bitmeyen çoğul isimler : Kadınların elbisesi, koyunların çayırı, çocukların oyuncakları)

Making plural nouns possessive (Çoğul isim aidiyetleri)

Add an apostrophe only to plural nouns that already end in s.You don’t need to add an extra ‘s’ to plural nouns that already end with the letter ‘s’. Simply tuck the apostrophe onto the end to indicate that the plural noun is now a plural possessive noun.

(Zaten “s” ile biten çoğul isimlere sadece apostrof eklenir. “S” ile biten çoğul isimlerin sonuna extradan bir “s” eklenmesine gerek yoktur. Basitçe “s” ile biten çoğul isimlerin sonuna eklenen apostrof çoğul isimleri; çoğul isim aidiyetine çevirir.)

Examples: (Örnekler)

Companies’ workers. (Firmanın çalışanları.)

Horses’ stalls. (Atların ahırı.)

Countries’ armies. (Ülkelerin askerleri.)

An apostrophe + s is also used for the contraction of ‘is’ and ‘has’ which causes some confusion!
(Apostrof + s kısaltması “is” ve “has” için de kullanıldığı için bazı karışıklıklara neden olmaktadır.)

For example: (Örneğin)

Jim’s wife’s name’s Lara. —> The first two are possessive ‘s and the third is the contraction of ‘is’.
(Jim’in karısının adı Lara. —> İlk 2 “s” aidiyet belirtirken 3. “s” “is”‘in kısaltmasıdır.)

She’s gone to her sister’s house. —> The first one is the contraction of ‘has’ and the second is possessive ‘s.
(O kız kardeşinin evine gitti. —> İlk ‘s “has” kısaltması ve 2. ‘s ise aidiyet belirtir.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!