INGILIZCE GERUNDS AND INFINITIVES – ULAÇLAR VE MASTARLAR – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

A gerund is a noun made from a verb by adding “-ing.” The gerund form of the verb “read” is “reading.” 
(Bir ulaç, bir fiil’e “-ing” eklenerek türetilmiş bir isimdir.”Read” fiilinin ulaç şekli “reading” dir.)

Examples (Örnekler):
Reading helps you learn English.
(Okumak size İngilizce öğrenme konusunda yardımcı olur)

Her favorite hobby is reading.
(Onun favori hobisi okumaktır)

I enjoy reading.
(Ben okumaktan keyif alıyorum)


Gerunds can be made negative by adding “not.”

(Ulaçlar “not.” eklenerek olumsuz anlama çevrilebilirler.)

Examples (Örnekler):
He enjoys not working.
(O çalışmıyor olmanın tadını çıkarıyor)

The best thing for your health is not smoking.
(Sağlığınız için en iyi şey sigara içmemek)

We use gerunds:
(Ulaçların kullanım şekilleri):

– as the subject of a sentence
(-bir cümlenin öznesi olarak)

Example (Örnek):
Swimming is very relaxing.
(Yüzmek çok  dinlendirici.)

– after prepositions and phrasal verbs
(- edatlar ve öbeksi fiillerden sonra)

Example (Örnek):
I’m good at playing tennis.
(Ben tenis oynama konusunda iyiyim.)

He’s taken up cycling.
(O bıisiklete biniyor.)

– after some verbs, eg. “enjoy”, “hate”, “finish”, “like”, “love”, “mind”, “practise”, “spend”, “stop”, “suggest”.
(-“enjoy”, “hate”, “finish”, “like”, “love”, “mind”, “practise”, “spend”, “stop”, “suggest” gibi bazı fiillerden sonra.)
Example (Örnek):

I don’t mind doing the dishes if somebody else cooks.
(Birisi yemeği pişirdiği sürece, bulaşıkları yıkamak benim için sorun değil.)

Infinitives are the “to” form of the verb. The infinitive form of “learn” is “to learn.”
(Mastar’lar, fiilin “to” şekilleridir.”Learn” ın mastar şekli “to learn” dır.)

Examples (Örnekler):
To learn is important.
(Öğrenmek önemlidir.)

The most important thing is to learn.
(En önemli şey öğrenmektir.)

He wants to learn.
(O öğrenmek istiyor.)


Infinitives can be made negative by adding “not.”

(Mastarlar “not” eklenerek olumsuz anlamlandırılabilirler.)

Examples (Örnekler):
I decided not to go.
(Gitmemeye karar verdim.)

The most important thing is not to give up.
(En önemli şey pes etmemektir.)

We use the infinitive with to: 
(“To” ile mastarların kullanım şekilleri:)

– after adjectives
(- sıfatlardan sonra)

Example (Örnek):
It’s difficult to learn another language.
(Başka bir dil öğrenmek zordur.)


– to express a reason or purpose
(- bir neden veya amaç ifade etmek için)

Example (Örnek):
I went to the shop to buy a newspaper.
(Dükkana bir gazete almak için gittim.)

– after some verbs, eg. “afford”, “agree”, “decide”, “expect”, “forget”, “help”, “hope”, “learn”, “need”, “offer”, “plan”, “pretend”, “promise”, “refuse”, “remember”, “seem”, “try”, “want”, “would like”, etc.
(- “afford”, “agree”, “decide”, “expect”, “forget”, “help”, “hope”, “learn”, “need”, “offer”, “plan”, “pretend”, “promise”, “refuse”, “remember”, “seem”, “try”, “want”, “would like” vs. gibi bazı fiillerden sonra. )

Example (Örnek):
 I promise not to tell anyone.
(Hıçkimseye söylemeyeceğime söz veririm.)

 

We use the infinitive without to:
(“To” ile mastarların kullanım şekilleri:)

– after most modal and auxiliary verbs
(-çoğu gereklilik ve yardımcı fiillerinden sonra)

Example (Örnek):
I can’t play football.
(Ben futbol oynayamıyorum.)

We should hurry or we’ll miss the train.
(Acele etmemiz gerekir, yoksa treni kaçıracağız.)

– after “make” and “let”
(-“make” ve “let” den sonra)

 Example (Örnek):

I’ll let you go out when you’ve cleaned your room.
(Odanı toparladıktan sonra seni dışarı bırakacağım.)

My mum makes me do my homework after school.
(Annem bana okuldan sonra ev ödevimi yaptırıyor.)

 

NB: More verbs take the infinitive than the gerund.
“Begin”, “continue”, “prefer” and “start” can take the gerund or the infinitive with no difference in meaning.
“Try”, “remember”, “stop”, “forget” and “regret” can take a gerund or an infinitive but the meaning is different.

(NOT: Mastar şeklini alan fiiller ulaç şeklini alanlardan fazladır.
“Begin”, “continue”, “prefer” and “start” ulacı yada mastarı anlamda bir fark olmadan alabilirler.
“Try”, “remember”, “stop”, “forget” and “regret” bir ulaç veya mastar alabilirler, ancak anlam farklı olur.)

Examples (Örnekler):
Try to arrive on time. = make an effort
(Zamanında ulaşmaya çalış. = bir gayret göster)

Try meditating. = experiment and see if you like it
(Meditasyon yapmaya çalış. = dene ve sevip sevmediğini gör)

I remembered to lock the door. = I didn’t forget
(Kapıyı kilitlemeyi hatırladım. = Unutmadım)

I remember seeing you somewhere. = I have a memory of it.
(Seni bir yerde gördüğümü hatırlıyorum. = Bu hafızamda)

I stopped smoking last year. = I quit a habit
(Geçen sene sigara içmeyi bıraktım. = Bir alışkanlığı sonlandırdım)

We stopped to have a coffee on the way home.= We stopped doing something to have a coffee.
(Eve dönerken bir kahve içmek için durduk. = Bir kahve içmek için bir şey yapmaya ara verdik)

I forgot to give Toni her book. = I didn’t give it to her
(Toni’ye kitabını geri vermeyi unuttum. = Ona kitabı vermedim)

I forget giving Toni her book. = I gave it to her but have no memory of it.
(Kitabını Toni’ye ne zaman verdiğimi hatırlamıyorum. = Ona verdim, ancak bunu hatırlamıyorum)

I regret going to the party last night. = I wish I hadn’t gone.
(Geçen gece partiye gittiğime pişmanım. = Gitmemiş olmayı dilerdim)

I regret to inform you that your car has been stolen. = Polite expression to give bad news
(Arabanın çalınmış olduğunu sana bildirmem gerektiğinden dolayı üzgünüm. = Kötü bir haberi iletmek için kullanılan kibar ifade tarzı)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!