INGILIZCE LINKERS – BAĞLAYICILAR – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

We use linkers or connecting words to join two clauses or sentences together, or just to connect ideas.
(Bağlayıcıları veya bağlayıcı kelimeleri tümceler veya cümleleri birbirleriyle birleştirmek, veya sadece fikirleri birbirleriyle bağlamak için kullanırız.)

Although” and “even though” contrast two clauses in the same sentence and are followed by a clause.They can go at the beginning or the middle of a sentence.
(“Although” ve “even though” aynı cümlede iki tümceyi tezat oluşturacak şekilde karşı karşıya getirirler ve bir tümce tarafından takip edilirler. Bir cümlenin başında veya ortasında yer alabilirler.)

Example (Örnek):
Although/ Even though Tom was very rich, he was lonely and depressed.
(Tom çok zengin olmasına rağmen, yalnız ve depresifti.)

Tom was lonely and depressed, although/even though he was very rich.
(Tom yalnız ve depresiftii, çok zengin olmasına rağmen.)

 

Despite” and “in spite of” contrast two clauses in the same sentence and are followed by a noun or gerund.They can go at the beginning or middle of a sentence.
(“Despite” ve “in spite of” aynı cümlede iki tümceyi tezat oluşturacak şekilde karşı karşıya getirirler ve bir isim veya ulaç tarafından takip edilirler. Bir cümlenin başında veya ortasında yer alabilirler.)

Example (Örnek):
Despite/ In spite of being too young, he was allowed into the club.
(Yaşının daha küçük olmasına rağmen, kulübe girmesine izin verildi.)

He was allowed into the club despite/ in spite of being too young.
(Kulübe girmesine izin verildi, yaşının daha küçük olmasına rağmen.)

 

However” contrasts two sentences and usually goes at the beginning of a sentence.
(“However” iki cümleyi tezat oluşturacak şekilde karşı karşıya getirirler ve bir cümlenin başında yer alırlar)

Example (Örnek):
As a teenager he spent his time playing computer games. However, now he has a well-paid job in a gaming company.
(Bir ergen olarak vaktini bilgisayar oyunları oynayarak geçiriyordu. Ancak şimdi oyun üreten bir şirkette iyi maaşlı bir işi var.)

We can use “whereas” to compare and contrast two facts or opinions and we use it at the beginning or the middle of a sentence.
(“Whereas” iki olgu veya fikri karşılaştırmak ve tezat oluşturacak şekilde karşı karşıya getirmek için kullanabiliriz, ve bir cümlenin başında veya ortasında kullanırız.)

Example (Örnek):
Women tend to talk on a broad range of subjects, whereas men seem to stick to the subjects of work, sport and women.
(Kadınlar geniş bir dizi konu üzerinde konuşmaya meğilliler, buna karşın erkekler iş, spor ve kadınlar konularına bağlı kalıyorlar gibi görünüyor.)

We can use “on the other hand” to introduce an opposite point of view and we use it at the beginning of a sentence.
(“On the other hand” karşı bir görüş açısını sunmak için kullanabiliriz, ve onu bir cümlenin başında kullanırız.)

Example (Örnek):
New technology makes our lives easier. On the other hand, it can be difficult to learn to use.
(Yeni teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor. Diğer tarafta, kullanmayı öğrenmek zor olabiliyor.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!