INGILIZCE PHARASAL VERBS – ÖBEKSI FIILLER – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

A phrasal verb consists of a verb and a preposition or adverb that modifies or changes the meaning; “give up” is a phrasal verb that means “stop doing” something, which is very different from “give”. The word or words that modify a verb in this manner can also go under the name particle.

(Bir öbek fiili, anlamı modifiye eden veya değiştiren bir fiil ve edat veya zarfdan meydana gelir; “give up” bir şeyi “yapmayı durdurmak” anlamına gelen bir öbeksi fiildir, ve “give” den çok farklıdır.Bu anlamda bir fiili modifiye eden bir kelime yada kelimeler partikül adı altında da toparlanabilirler.)

Phrasal verbs can be divided into groups
(Öbeksi fiiller gruplara ayrılabilirler) :

Intransitive verbs or type 1 verbs
(Geçişsiz fiiller veya tip 1 fiiller)

– don’t take an object
(-bir tümleç almazlar)

Example (Örnek):
They had an argument, and they’ve split up now.
(Bir tartışmaları oldu, ve şimdi ayrıldılar.)

Inseparable verbs or type 2 verbs
(Ayrılmaz fiiller veya tip 2 fiiller)

– always have an object
(-daima bir tümleçleri bulunur)

– the object must come after the phrasal verb
(-tümleç öbek fiilinden sonra gelmeli)

Example (Örnek):
They are looking after their grandchildren.
(Onlar torunlarına bakıyorlar.)

Separable verbs or type 3 verbs
(Ayrılabilir fiiller veya tip 3 fiiller)

– always have an object
(-daima bir tümleçleri bulunur)

– if the object is a noun, you can put it in the middle or after the phrasal verb.
(-eğer tümleç bir isim ise, ortasına veya sonrasına öbeksi fiili yerleştirebilirsiniz.)

Example (Örnek):
I looked up the information up.
(Bilgiyi gözden geçirdim.)

– if the object is a pronoun, you must put it in the middle of the phrasal verb.
(-tümleç bir zamir ise, onu öbeksi fiilin ortasına yerleştirmelisiniz.)

Example (Örnek):
“I looked it up”. NOT “I looked up it”.
(“I looked it up”. “I looked up it” şeklinde DEĞİL)


Multi-word verbs or type 4 verbs

(Çoklu-kelime fiilleri veya tip 4 fiileri)

– have three words and always have an object.
(-üç kelimeleri bulunur ve daima bir tümleçleri bulunur.)

– the object is always after the phrasal verb.
(-tümleç daima öbeksi fiilden sonradır.)

Examples (Örnekler):
I tried to get out of doing the dishes.
(Bulaşık yıkamaktan kaçmaya çalıştım.)

I tried to get out of it.
(O şeyden kurtulmaya çalıştım.)

 

NB: Some type 1 phrasal verbs can become type 4 phrasal verbs by adding a preposition.
(NOT: Bazı tip 1 öbek fiilleri, bir edat eklenerek tip 4 öbek fiillerine dönüştürülebilirler.)

Example (Örnek):
fall out —> fall out with
(bozuşmak —> onunla bozuşmak)

split up —> split up with
(ayrılmak —> onunla ayrılmak)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!