INGILIZCE PRESENT PERFECT SIMPLE ACTIVE AND PASSIVE – BASIT YAKIN GEÇMIŞ ZAMAN ETKEN VE EDILGEN – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

We use the Present Perfect Simple for giving news about things that happened in the past, but which are connected to now. We don’t say exactly when these things happened.
(Basit Yakın Geçmiş Zamanı, geçmişte olmuş ancak bugün ile bağlantılı şeyleri haber vermek için kullanırız.Bu şeylerin ne zaman meydana geldiğini detaylı olarak bildirmeyiz.)

Present Perfect Simple Active Form: Subject + have/ has + past participle
(Basit Yakın Geçmiş Zaman Etken Şekli: Özne + have/has + geçmiş zaman ortacı)

Example (Örnek): 
The government has announced a new legislation.
(Hükümet yeni bir mevzuat duyurdu.)

 

Present Perfect Simple Passive Form: Subject + have/ has + been + past participle
(Basit Yakın Geçmiş Zaman Edilgen Şekli: Özne + have/has + been + geçmiş zaman ortacı)

Example (Örnek):
A new legislation has been announced by the government.
(Hükümet tarafından yeni bir mevzuat duyuruldu.)

We often use the passive when it’s not clear or important or it is obvious who does an action. We often use the passive verb forms in news reports and articles.
(Bir eylemin kimin tarafından yapıldığı açık olmadığı, önemli olmadığı veya yapanın kimin yaptığının belli olduğu durumlarda edilgen şekli kullanırız.Haber raporları ve makalelerinde sıkça edilgen fiil şekillerini kullanırız.) 

NB: When we say the exact time something happened, we must use Past Simple Active or Passive.
(NOT: Bir şeyin ne zaman olduğunun tam zamanını söylediğimiz zaman, Basit Geçmiş Zaman Etken veya Edilgen kullanmamız gerekir.)

Example (Örnek):
A new legislation was announced by the government yesterday.
(Dün hükümet tarafından yeni bir mevzuat duyuruldu.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!