INGILIZCE QUESTION TAGS – SORU EKLENTILERI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

A tag question is a statement followed by a mini-question. The whole sentence is a “tag question”, and the mini-question at the end is called a “question tag”.
(Bir eklenti sorusu bir mini-sorunun takip ettiği bir ifadedir.Tüm cümle bir “eklenti sorusudur”, ve sondaki mini-soruya “soru eklentisi” denir.)

We use tag questions at the end of statements to check that something is true.
(Eklenti sorularını ifadelerin sonunda, bir şeyin doğru olup olmadığını kontrol etmek için kullanırız.

They mean something like: “Am I right?” or “Do you agree?”. They are very common in English.
(“Am I right?” veya “Do you agree?” anlamına yakın gelirler. İngilizcede çok yaygındırlar.)

Examples (Örnekler):
– Your name’s Mary, isn’t it?
(-İsmin Mary, öyle değil mi?)

– They’re getting married in July, aren’t they?
(- Onlar Temmuz’da evleniyorlar, öyle değil mi?)

– You’d like to go to the theatre, wouldn’t you?
(-Tiyatroya gitmek istersin, öyle değil mi?)

– Fred sat his exams last week, didn’t he?
(- Fred sınavlarının geçen hafta olduğunu söylemişti, öyle değil mi?)

– It’s not going to rain this afternoon, is it?
(– Bu öğleden sonra yağmur yağmayacak, öyle değil mi?)

– You’ve been to London, haven’t you?
(- Sen Londra’da bulunmuştun, öyle değil mi?)

– She likes playing tennis, doesn’t she?
(- O tenis oynamayı seviyor, öyle değil mi?)

FORM (ŞEKİL):

Positive statements (Olumlu ifadeler)
Subject + (auxiliary) + main verb, auxiliary + not + personal pronoun
(Özne + (yardımcı) + asıl fiil, yardımcı + not + şahıs zamiri)

Example (Örnek):
Cathy (subject) has (aux) been (main verb) to Sydney, hasn’t (aux + not) she (pronoun)?
(Cathy (özne) Sydney’de bulunmuş (asıl fiil) , öyle değil mi (yardımcı + yok)?)

Negative statements (Olumsuz ifadeler)
Subject + (auxiliary) + not + main verb, auxiliary + personal pronoun
(Özne + (yardımcı) + not + asıl fiil, yardımcı + şahıs zamiri)

Example (Örnek):
Cathy (subject) hasn’t (aux + not) been (main verb) to Sydney, has (aux) she (pronoun)?
(Cathy (özne) Sydney’de bulunmamış (asıl fiil) , öyle değil mi (yardımcı + yok)?)

Notice that we often use tag questions to ask for information or help, starting with a negative statement. This is quite a friendly/polite way of making a request.

(Eklenti sorularını sıkça bilgi talep etmek veya yardım istemek amacı için, bir olumsuz ifade ile başlayarak kullandığımıza dikkat ediniz.Bu bir talepte bulunmak için oldukça dostça/kibar bir yoludur.)

For example, instead of saying “Where is the police station?” (not very polite), or “Do you know where the police station is?” (slightly more polite), we could say:

“You wouldn’t know where the police station is, would you?”

(Örneğin, ”Where is the police station?” (pek kibar bir ifade değil), yada “Do you know where the police station is?” (kısmen daha kibar bir ifade), diyebiliriz ki:)

(Polis karakolu nerede bilmiyorsunuz değil mi, yoksa biliyormusunuz?)
We can change the meaning of a tag question with the sound of our voice. With rising intonation, it sounds like a real question. But if our intonation falls, it sounds more like a statement that doesn’t require a real answer.
(Eklenti sorularının anlamını sesimizin tonu ile değiştirebiliriz.Yükselen vurgu ile, kulağa gerçek bir soru gibi gelir.Ama vurgumuzun azalması ile birlikte daha çok gerçek bir cevap gerektirmeyen bir ifade gibi anlaşılır.)

How do we answer a tag question? Often, we just say YES or NO. Sometimes we may repeat the tag and reverse it (…, do they? Yes, they do).
(Bir eklenti sorusuna nasıl cevap veririz? Çoğu zaman sadece EVET veya HAYIR deriz. Bazen eklentiyi tekrarlar ve tersine çeviririz (…do they?Yes, they do))

 

NB: Be very careful about answering tag questions. In some languages, an opposite system of answering is used, and non-native English speakers sometimes answer in the wrong way. This can lead to a lot of confusion!
(NOT: Eklenti sorularının cevaplandırılması konusunda çok dikkatli olun.Bazı dillerde, cevaplandırma konusunda tam tersi bir sistem kullanılmakta, ve ana dili İngilizce olmayanlar bazen ters şekilde cevap verebiliyorlar.Bu bir çok karışıklığa neden olabiliyor!)

In some languages, people answer a question like “It’s not raining, is it?” with “Yes” (meaning “Yes, I agree with you”). This is the wrong answer in English!In English we would reply to that question with “No” or “No, it isn’t” to agree that it isn’t raining.
(Bazı dillerde kişiler “Yağmur yağmıyor, öyle değil mi?” gibi bir soruyu “Evet” (“Evet senin ile aynı fikirdeyim” anlamında) ile cevaplandırırlar.Bu İngilizcede yanlış bir cevap şeklidir!İngilizcede bu soruya, yağmurun yağmadığı konusunda hemfikir olduğumuzu ifade etmek için, “No (Hayır)” veya “No, it isn’t (Hayır, değil)” ile cevap veririz.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!