INGILIZCE THIRD CONDITIONAL – ÜÇÜNCÜ ŞART KIPI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

The first conditional and second conditionals talk about the future. With the third conditional we talk about the past. We talk about a condition in the past that did not happen.There is no possibility for this condition.

Birinci ve ikinci şart kiplerinde gelecek hakkındaki olaylar konu edilir.Üçüncü şart kipinde gelecek hakkında konuşuruz.Geçmişte meydana gelmemiş bir durum hakkında konuşuruz.Bu koşulda bir ihtimal söz konusu değildir.

Example (Örnek):
Last week you bought a lottery ticket. But you did not win.
(Geçen hafta bir piyango bileti aldın.Ama bir şey kazanamadın.)

—> If I had won the lottery, I would have bought a house.
(—> Piyangoda kazanmış olsaydım, kendime bir ev alırdım.)

FORM: If + subject + Past Perfect, subject + would have + past participle.
(ŞEKİL: If + özne + Mişli Geçmiş Zaman, özne + would have + geçmiş zaman ortacı)

Notice that we are thinking about an impossible past condition. You did not win the lottery. So the condition was not true, and that particular condition can never be true because it is finished.

(İmkansız olan bir geçmiş koşul hakkında düşündüğümüze dikkat edin.Piyangoda kazanamadınız.Böylece koşul doğru değildi, ve söz konusu koşul hiçbir zaman gerçekleşemez, çünkü sona ermiş durumda.)

We use the past perfect tense to talk about the impossible past condition.
(İmkansız geçmiş koşul hakkında konuşmak için mişli geçmiş zaman kullanırız.)

We use “WOULD HAVE + past participle” to talk about the impossible past result. 
(İmkansız geçmiş sonuç hakkında konuşmak için “WOULD HAVE + geçmiş zaman” ortacı kullanırız.)

The important thing about the third conditional is that both the condition and result are impossible now.
(Üçüncü koşullu hakkında önemli olan husus, koşul ve sonucun artık imkansız olmasıdır.)

Sometimes, we use “SHOULD HAVE”, “COULD HAVE”, “MIGHT HAVE” instead of “WOULD HAVE”.
(Bazen,”WOULD HAVE” yerine “SHOULD HAVE”, “COULD HAVE”, “MIGHT HAVE” kullanırız.)

Examples (Örnekler):
If you had bought a lottery ticket, you might have won.
(Bir piyango bileti alsaydın, kazanabilme ihtimalin olabilirdi.)

If I hadn’t gone to London, I wouldn’t have met my boyfriend.
(Londra’ya gitmiş olmasaydım, erkek arkadaşıma rastlamış olmazdım)

If I had saved some money, I would have bought a house.
(Biraz para biriktirmiş olsaydım, bir ev almış olabilirdim)

If I had met Michael Jackson, I might have asked him how to moonwalk!
(Michael Jackson’la tanışmış olsaydım, ona moonwalk’ın nasıl yapıldığını sorardım!)

NB: The third conditional is the same for all subjects!
(NOT: Üçüncü koşullu tüm özneler için aynıdır!)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!