INGILIZCE PRESENT CONTINUOUS FOR FUTURE ARRANGEMENTS – GELECEKTEKI DÜZENLEMELER İÇIN ŞIMDIKI ZAMAN – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Another reason to use “Present Continuous” is for definite future arrangements. We usually know exactly when the arrangements are happening and are often the type of arrangements we can write in a diary. There is a suggestion that more than one person is aware of the event, and that some preparation has already happened.
(“Present Continuous” (Şimdiki Zaman) kullanılmasını gerekli kılan başka bir neden, gelecekteki kesin düzenlemeler ile ilgilidir.Genelde bu düzenlemelerin ne zaman gerçekleşeceğini kesin biliriz, ve bunlar yine genellikle bir günlüğe yazabileceğimiz türden hazırlıklardır.Ortada olay hakkında birden fazla kişinin bilgisi olduğuna, ve daha şimdiden bazı hazırlıkların yapıldığına dair bir ima bulunmaktadır.)

FORM (ŞEKİL):
Subject + to be + verb + ing
(Özne + to be + fiil + ing)

Examples (Örnekler):
I’m meeting Jim at the airport = and both Jim and I have discussed this.
(Jim ile hava alanında buluşacağız = ve Jim ve ben, ikimizde bu konuda konuştuk)

I am leaving tomorrow. = and I’ve already bought my train ticket.
(Yarın gidiyorum = ve ben şimdiden tren biletimi almış bulunuyorum)

We’re having a staff meeting next Monday = and all members of staff have been told about it.
(Gelecek pazartesi bir personel toplantımız olacak = ve tüm kadro üyeleri bu konuda bilgilendirildiler)

Is she seeing him tomorrow?
(Onu yarın görecek mi?)

He isn’t working next week.
(O gelecek hafta çalışmayacak)

They aren’t leaving until the end of next year.
(Gelecek yılın sonuna kadar gitmeyecekler)

We are staying with friends when we get to Boston.
(Boston’a gittiğimiz zaman, arkadaşlarda kalacağız)

NB: in example (a), “seeing” is used in a continuous form because it means meeting.
(Not: Örnek (a)’da, “seeing” beraber gelmek anlamına geldiği için, devam eden bir durumu ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.)

BE CAREFUL! The simple present is used when a future event is part of a programme or time-table. Notice the difference between:

(DİKKATLİ OLUN!Yalın şimdiki zaman, gelecekteki bir etkinliğin, bir programın veya zaman çizelgesinin parçası ise kullanılır.Aşağıdaki örnekler arasındaki farka bakın:)

We’re having a staff meeting next Monday.
(Gelecek pazartesi bir personel toplantımız olacak)

We have a staff meeting next Monday.(= we have a meeting every Monday, it’s on the time-table.)
(Gelecek pazartesi personel toplantımız var. (=her pazartesi bir toplantımız oluyor, bu zaman çizelgesinde kayıtlı))

TIPS (ÖNERİLER):
When we use the “Present Continuous” for future arrangements we usually use a future time phrase eg. “next weekend”, “on Saturday”, “in July”, etc.
(Gelecekteki düzenlemeler için şimdiki zamanı -Present Continuous for future arrangements- kullandığımız vakit, genellikle bir gelecek zaman cümle dizilimi kullanırız.Örnek : “next week”, “on Saturday”, “in July”, vs. gibi.)

We often use the “Present Continuous” to ask about people’s arrangements eg. “What are you doing this weekend”?

(Şimdiki zamanı (Present Continuous), kişilere hazırlıkları ile ilgili soru sormak için kullanırız.Örnek : What are you doing this weekend? (Bu hafta sonu ne yapıyorsunuz?))

The arrangement doesn’t have to be in the near future. The important thing about it is how certain we are about it.
(Hazırlığın yakın gelecekte olması gerekmiyor.Önemli olan, onun hakkında ne kadar emin olduğumuzdur.)

Example (Örnek):
We’re getting married in June next year.( We’ve decided on a date and booked a venue)
(Gelecek yıl haziranda evleneceğiz. (Bir tarih belirledik ve mekan rezervasyonunu gerçekleştirdik))

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!