INGILIZCE BE USED TO/ GET USED TO – ALIŞKIN OLMAK/ ALIŞMAK – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

“Be used to” artık alışkın veya aşina olduğumuz ve bize artık yabancı gelmeyen şeyler hakkında konuşmak için kullanılır.

We use be used to to talk about things that we have become accustomed to or familiar with and are no longer strange to us.

eg. I’m used to getting up at 6am every day. (Örnek: Her gün sabah saat 6:00’da kalkmaya alışkınım.)

We use get used to to talk about things that we become accustomed to or familiar with over a period of time.

“Get used to” belirli bir zaman diliminden sonra artık alışkın veya aşina olduğumuz ve bize artık yabancı gelmeyen şeyler hakkında konuşmak için kullanılır.

eg. I’m slowly getting used to living in London. (Örnek: Yavaşça Londra’da yaşamaya alışıyorum)

After be used to and get used to we use verb + ing, a noun or a pronoun.(“Used to” ve “get used to” dan sonra fiil + ing,bir isim veya bir zamir kullanırız.)

eg. I am used to the noise of the traffic.(Örnek: Trafiğin gürültüsüne alışığım.)

I’m getting used to working at night. (Gece vakti çalışmaya alışıyorum.)

I am getting used to it. (Buna alışıyorum)

Be used to and get used to can be used in any verb form.(“Be used to” ve “get used to” herhangi bir fiil şeklinde kullanılabilirler.)

eg. I haven’t got used to it yet. (Örnek: Daha bu duruma alışamadım.)

I’ll never get used to it. (Hiçbir zaman bu duruma alışamayacığım.)

I wasn’t used to living in such a crowded city. (Bu kadar kalabalık bir şehirde yaşamaya alışkın değildim.)

NB: The form of used to in be/ get used to doesn’t change in questions or negatives.

(NOT: “Used to in be/ get used to” nun şekli sorularda veya menfi anlamlarda değişmiyor.)

eg. Are you used to it? NOT Are you use to it? (Örnek: Buna alışkın mısın?)

Used to or Be/ Get Used to? (Alışkın olmak veya Alışmak mı?)

I used to live in Australia. ( I lived in Australia in the past, but I don’t live there now) (Avustralya’da yaşıyordum. (Ben geçmişte Avustralya’da yaşıyordum, ancak şu anda orada yaşamıyorum))

I’m used to living in Istanbul. ( I live in Istanbul now and I am accustomed to it) (Istanbul’da yaşamaya alışkınım. (Şu anda Istanbul’da yaşıyorum ve buna alışkınım))

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!