INGILIZCE RELATIVE CLAUSES: DEFINING/ NON-DEFINING/ REDUCED – İLGI TÜMCELERI: TANIMLAYAN/ TANIMLAMAYAN – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Tanımlayan İlgi Tümceleri, konuşmacının bahsettiği şey yada kişi hakkında önemli bilgiler verir.

Defining Relative Clauses give important information about the thing or person the speaker is talking about.

eg That’s the woman who lives next door to me.(Örnek: Bu karşımdan oturan kadın.)

We use who or that for people.(Kişiler için “who” veya “that” kullanırız.)

eg. People who smoke often develop breathing problems. (Örnek: Sık sigara içen kişilerde nefes sorunları gelişir.)

We use that or which for things.(Nesneler için “that” veya “which” kullanırız.)

eg. The novel that I am reading is part of a trilogy.(Örnek: Okuduğum roman, bir üçlemenin parçası.)

We use whose for possessives. (İyelik bildiren sıfatlar için “whose” kullanırız.)

eg. That’s the girl whose mother is a ballet dancer.(Örnek: Annesi bale danscısı olan kız bu.)

We use where for places.(Mekanlar için “where” kullanırız.)

eg. This is the restaurant where we had our first date.(Bu ilk randevumuz için buluştuğumuz lokanta.)

We use when for times (Devirler için “when” kullanırız.)

eg. My grandmother lived at a time when women were expected to become either teachers or nurses.(Örnek: Büyük annem, kadınların ya öğretmen yada hemşire olmaları beklendiği bir dönemde yaşamıştı.)

NB: We don’t use commas with defining relative clauses.

(NOT: Tanımlayan ilgi tümceleri ile beraber virgül kullanmayız.)

We can’t use what as a relative pronoun. (“What” bir bağ zamiri olarak kullanılamaz.)

eg. The postcard that I sent arrived yesterday. NOT The postcard what I sent arrived yesterday.

(Örnek: Gönderdiğim kart postal dün ulaşmış.)

We can leave out who, that or which when these words aren’t the subject of the defining relative clause.

(“who, that or which” bu kelimeler eğer tanımlayan ilgi tümcelerinin özneleri değillerse, atlanabilirler.)

eg. Mary found the watch (that) I lost last week. —> that refers to the object of the relative clause. (Örnek: Mary geçen hafta kaybettiğim (o) saati buldu. —> burada “that” ilgi tümcesinin tümleçine atıfta bulunuyor.)

We never leave out whose in defining relative clauses. (Tanımlayan ilgi tümcelerinde “whose” atlanmaz.)

We can leave out where if we add a preposition at the end of the relative clause.(“Where” ilgi tümcesinin sonuna bir edat eklendiği vakit atlanabilir.)

eg. That’s the city where I was born. = That’s the city I was born in. (Örnek : Bu benim dünyaya geldiğim şehir. = Bu doğduğum şehir.)

We can leave out when if the time reference is clear.(Zaman referansının açık olduğu durumlarda “when” atlanabilir.)

eg. Next Tuesday is the day (when) my sister arrives. (Örnek: Gelecek Salı, kız kardeşimin (o zaman) varacak olacağı gün.)

Non-defining relative clauses (Tanımlamayan ilgi tümceleri)

Non-defining relative clauses add extra information that is not essential for the sentence to have meaning.(Tanımlamayan ilgi tümceleri, cümlenin anlamlı olabilmesi için gerekli olamyan ilave bilgiler eklerler.)

eg. I went to Japan in 1984, when I was 14 years old, as an exchange student. ( Örnek: 1984 yılında, 14 yaşında iken, değişim öğrencisi olarak Japonya’ya gitmiştim.)

Notice the sentence makes perfect sense with or without the non-defining relative clause.(Dikkat ederseniz cümle tanımlamayan ilgi tümcesi ile veya onsuz gayet anlamlı.)

I went to Japan in 1984 as an exchange student. (1984 yılında değişim öğrencisi olarak Japonya’ya gitmiştim.)

We don’t use that in non-defining relative clauses.(Tanımlamayan ilgi tümcelerinde “that” kullanmayız.)

We can’t leave out relative pronouns in non-defining relative clauses. (Tanımlamayan ilgi tümcelerinde bağ zamirini atlayabiliriz.)

We always use commas with non-definining relative clauses.(Tanımlamayan ilgi tümceleri ile beraber daima virgül kullanırız. )

NB: In non-defining relative clauses, who or which can also refer to a whole clause.

(NOT: Tanımlamayan ilgi tümcelerinde, “who” veya “which” ayrıca tüm bir tümceye atıfta bulunabilir.)

eg. The game of cricket lasts until every player is bowled out, which makes for a very long game!

(Örnek: Cricket oyunu tüm oyuncuların elenmesi anına kadar devam eder, bu da oyun süresini çok uzun kılar!)

which refers to the fact that the game of cricket lasts until every player is bowled out (“which” cricket oyununun tüm oyuncuların elenmesine kadar devam ettiği olgusuna atıfta bulunur)

Non-defining relative clauses are more common in written English than spoken English, especially in more formal types of writing.

(Tanımlamayan ilgi tümceleri sözlü İngilizceden çok yazılı İngilizcede yaygınlar, özellikle daha resmi türdeki yazılarda.)

Reduced relative clauses (Azaltılmış ilgi tümceleri)

When a defining relative clause contains a continuous or passive verb form, we can often leave out who, that or which and the auxiliary. These are called reduced relative clauses and are very common in spoken English.

(Bir tanımlayan ilgi tümcesi devamlı ve edilgen bir fiil şekli içerdiğinde, sıklıkla “who, that veya which” ve yardımcı fiili atlayabiliriz.Bunlara azaltılmış ilgi tümceleri denir ve konuşulan İngilizcede çok yaygınlar.)

eg. Everyone (who is) working in this office suffers from some kind of back pain.(ör. Bu ofiste (çalışan) herkes bir tür sırt ağrısından muzdarip.)

The trilogy (that was) written by Stieg Larsson has been made into a film. (Stieg Larsson tarafından yazılan üçlemenin filmi çekildi.)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!