INGILIZCE SIMPLE AND CONTINUOUS ASPECTS – YALIN VE DEVAMLI KONULAR – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Yalın fiil şekillerini aşağıdaki durumları tarif etmek için kullanırız:

We use simple verb forms to describe something that is:

– repeated (-tekrarlanan)

eg. I drive the kids to school every morning.(Örnek : Çocukları her sabah okula dürüyorum.)

– completed (-tamamlanmış)

eg. I’ve cooked dinner and set the table. (Örnek : Akşam yemeğini pişirdim ve masayı hazırladım.)

– permanent(-sürekli)

eg. I work in an insurance firm.(Örnek : Bir sigorta şirketinde çalışıyorum.)

We use continuous verb forms to describe something that is: (Devamlı fiil şekillerini aşağıdaki durumları tarif etmek için kullanırız:)

– in progress at a specific point in time (-zamanın belirli bir noktasında devam eden)

eg. I was watching TV when he called. (Örnek : Kendisi aradığında Televizyon seyrediyordum.)

– unfinished (-bitmemiş)

eg. I’ve been working in the garden for hours. (Örnek : Saatlerden beri bahçede çalışıyorum.)

– temporary (-geçici)

eg. He’s doing a course in accounting at the moment. (Örnek : Şu anda muhasebe alanında bir kursa katılıyor.)

– Activity and State Verbs (-Aktivite ve Durum Fiilleri )

Activity verbs talk about activities and actions such as: play, fly, travel, listen, run, work, sit, study, wait.We can use activity verbs in both simple and continuous verb forms.

(Aktivite fiilleri, oynamak, uçmak, seyahat etmek, dinlemek, koşmak, çalışmak, oturmak, ders çalışmak, beklemek gibi aktivite ve eylemleri konu ederler.Aktivite fiillerini yalın ve devamlı fiil şekillerinde kullanabiliriz.)

eg. I travel abroad every month.(Örnek : Her ay yurt dışına seyahat ediyorum.)

Alex is travelling abroad at the moment. (Alex şu anda yurt dışında seyahat ediyor.)

State verbs talk about states, feelings and opinions such as: own, belong, think, believe, realise, doubt, like, prefer, wish, hear, need, agree, cost, smell, trust.

We don’t usually use these verbs in continuous verb forms.

(Bazı fiiller durumlar, duygular ve sahip olmak, ait olmak, düşünmek, inanmak, farkına varmak, şüphe, gibi, tercih etmek, dilek etmek, duymak, ihtiyaç, katılıyor olmak, maliyet, koku, güven gibi kanılardan bahsederler.Bu fiilleri genellikle devamlı fiil şekillerinde kullanmayız.)

eg. I prefer to drink coffee. NOT I am preferring to drink coffee. (Örnek : Kahve içmeyi tercih ediyorum.)

Some verbs, such as see, have, think and be can describe activities and states, but the meaning changes.

(“See, have, think ve be” gibi fiiller aktivite ve durumlar tarif edebilirler, ancak anlam değişir.)

eg. I have two daughters. (possession) (Örnek : Benim iki kızım var. (sahiplik))

I am having dinner with friends tonight. (eating) (Bu akşam arkadaşlarımla akşam yemeğine katılacağım. (yemek))

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!