INGILIZCE THE PASSIVE – EDILGEN ŞEKIL – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Edilgen şekli, bir eylemi gerçekleştiren kişi veya şeyden çok, o eylemin kendisi ilgimizi çektiği zaman kullanırız.Edilgen şekli çoğu zaman, eylemi kimin veya neyin yaptığını bilmediğimiz durumlarda kullanırız.

We use the Passive when we are more interested in the activity being done than the person or thing that performs the action. We often use the Passive when we don’t know who or what does the action.

eg. The building was vandalised overnight. (Örnek : Bina gece tahrip edildi.)

In passive structures we can use by + the agent to say who or what does the action when it is important or unusual information.(Edilgen yapılarda “by + yapıcıyı”, önemli veya alışık olunmayan bir bilgi ise eğer, eylemi kimin veya neyin yaptığını söylemek için kullanabiliriz.)

eg. The gowns on display at the museum were all worn by Princess Diana.(Örnek : Müzedeki sergilenen elbiselerin hepsi Prenses Diana tarafından giyilmişti.)

Passive Verb Form (Edilgen Fiil Şekilleri)

Present simple —> am/ is/ are + past participle (Geniş Zaman —> am/ is/ are + geçmiş zaman ortacı)

Present Continuous —> am/ is/ are being + past participle (Şimdiki Zaman —> am/ is/ are being + geçmiş zaman ortacı)

Past Simple —> was/ were + past participle (Di’li geçmiş Zaman —> was/ were + geçmiş zaman ortacı)

Past Continuous —> was/ were being + past participle (Sürekli Geçmiş Zaman —> was/ were being + geçmiş zaman ortacı)

Present Perfect Simple —> have/ has been + past participle(Yalın Yakın Geçmiş Zaman —> have/ has been + geçmiş zaman ortacı)

Past Perfect Simple —> had been + past participle(Yalın Miş’li Geçmiş Zaman —> had been + geçmiş zaman ortacı)

be going to —> am/ is/ are going to + past participle(be going to —> am/ is/ are going to + geçmiş zaman ortacı)

NB: We don’t use the Present Perfect Continuous and Past Perfect Continuous in the passive!

(NOT: Devam eden Yakın Geçmiş Zaman ve Sürekli Miş’li Geçmiş Zamanı edilgen şekilde kullanmayız!)

Other Passive Structures (Diğer Edilgen Yapılar)

-After verbs followed by a gerund we use being + past participle.(-Fiilleri takip eden ulaçdan sonra “being + geçmiş zaman ortacı” kullanırız.)

eg. Some people enjoy being told what to do.(Örnek : Bazı kişiler ne yapmaları gerektiğinin söylenmesinden hoşlanırlar. )

-After verbs followed by the infinitive with to we use to be + past participle.(-Fiilleri takip eden “to” lu mastarlardan sonra “to be + geçmiş zaman ortacı” kullanırız.)

eg. Children need to be brought up in a loving environment.(Örnek: Çocuklar sevgi dolu bir ortamda büyütülmelidirler.)

-After prepositions we use being + past participle.(-Edatlardan sonra “being + geçmiş zaman ortacı” kullanırız.)

eg. She dreams of being chosen to represent Australia in the Olympics.(Örnek : O Avustralya’yı Olimpiyatlarda temsil etmek için seçilmeyi hayal ediyor.)

-After the first/ second/ last (+noun) we use to be + past participle.(- First/ second/ last (+isim)’den sonra, “to be + geçmiş zaman ortacı” kullanırız.)

eg. The first events to be announced were the acrobats and the clown show.(Örnek : Anons edilen ilk etkinlikler akrobatlar ve palyaço gösterisi idi.)

-After have to and used to we use be + past participle.(-“Have to” ve “used to” dan sonra “be + geçmiş zaman ortacı” kullanırız.)

eg. The graduation party had to be called off due to bad weather.(Örnek : Mezuniyet partisinin kötü havadan dolayı iptal edilmesi gerekti. )

-After modal verbs we use be + past participle.(-Gereklilik fiillerinden sonra “be + geçmiş zaman ortacı” kullanırız.)

eg. All tickets must be collected 30 minutes before the show.(Örnek : Tüm biletler gösteriden 30 dakika önce toplanmalılar.)

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!