INGILIZCE USES OF AUXILIARIES – YARDIMCI FIILLERIN KULLANIMI – TÜRKÇE KONU ANLATIMI

Yardımcı fiillerin İngilizcede değişik kullanım alanları bulunmaktadır.Fiil şekilleri oluşturmak için kullanıldıkları gibi, sıklıkla bazı şeylere vurgu yapmak, ilgi belirtmek veya tekrardan kaçınmak için kullanılırlar.

Auxiliary verbs have various uses in English. As well as being used to make verb forms, they are often used to emphasise things, show interest or avoid repetition.

To Form Tenses: (Fiil Zaman Şekilleri Oluşturmak:)

Continuous Verb Forms: BE + verb + ing (Sürekliliği olan Fiil Şekilleri: BE + fiil + ing)

What are you doing? (Sen ne yapıyorsun?)

Perfect Verb Forms: HAVE + past participle (Bitmiş Zaman Fiil Şekilleri: HAVE + geçmiş zaman ortacı)

She has been to Greece. (O Yunanisyan’a gitmiş.)

Passive Verb Forms: BE + past participle (Edilgen Fiil Şekilleri: BE + geçmiş zaman ortacı)

The castle was built in the 16th century. (Kale 16. Yüzyılda inşa edilmiş.)

Present and Past Simple Questions and Negatives: DO/DOES/DID (Geniş Zaman ve Di’li Geçmiş Zaman Soruları ve Menfiler: DO/DOES/DID)

He didn’t do his homework. (O ev ödevini yapmadı.)

For emphasis: (Vurguda bulunmak için:)

eg. I do like that dress. I’m going to buy it! (Örnek: Bu elbise hoşuma gitti.Onu satın alacağım!)

A: Are you excited? B: Yes, I am! (A: Heyecanlı mısın? B: Evet, öyleyim!)

To Show Interest as Echo Questions:(İlgi Göstermek amacı için Yansıma Sorusu olarak:)

eg. A: She’s having a baby in August. (Örnek: A: Ağustos’da bebeği dünyaya gelecek.)

B: Is she?  (B: Öyle mi?)

A: I haven’t been to a football match before. (A: Daha önce bir futbol maçına gitmemiştim.)

B: Haven’t you? (B: Gitmemiş miydin?)

To Avoid Repetition: (Tekrardan Kaçınmak İçin:)

eg. All my friends can speak German, but I can’t.(speak German) (Örnek: Tüm arkadaşlarım Almanca konuşabiliyorlar, ama ben konuşamıyorum. (Almanca konuşmak))

I really enjoyed the concert, but Toni didn’t. (enjoy the concert) (Kendim konserden gerçekten keyif aldım, ancak Toni öyle değil. (konserden keyif almak))

In Question Tags: (Soru Eklentilerinde:)

eg. You’re a vegetarian, aren’t you? (Örnek: Sen bir vejeteryansın, öyle değil mi?)

He doesn’t eat fish, does he? (O balık yemiyor, öyle değil mi?)

With So or Neither to Agree with Someone:(Birisiyle ile Aynı Fikirde Olduğumuzu belirtmek için “So” ve “Neither” ile:)

eg. A: I don’t smoke.(Örnek: A: Ben sigara kullanmıyorum.)

B: Neither do I. (B: Ben de öyle.)

A: I am English. (A: Ben İngilizim.)

B: So am I. (B: Ben de öyle.)

In Short Answers: (Kısa Cevaplarda:)

eg. A: Are you a student? (Örnek: A: Sen bir öğrencimisin? )

B: Yes, I am. (B: Evet, öyleyim.)

A: Have you got a dog? (A: Köpeğin var mı acaba?)

B: No, I haven’t.(B: Hayır, yok.)

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!