İngilizce Cv Hazırlama Teknikleri Video Konu Anlatımı

 Preparing a CV
İngilizce CV Hazırlama Teknikleri Video Konu Anlatımı

Welcome to Speak English® online video lessons.My name is Lynne and today I’ll be talking about résumé and  curriculum vitae preparation.
Speak English® online İngilizce video derslerine hoş geldiniz.Adım Lynne ve bugün İngilizce kısa özgeçmiş ve ayrıntılı özgeçmiş (İngilizce CV) hazırlamaktan bahsediyor olacağım.

First we start with a cover letter.
İlk olarak, İngilizce cover letter ile başlarız.

Whether you submit a curriculum vitae or a résumé in application for a position, you will need to  prepare a cover letter.
Herhangi bir pozisyon için iş başvurunuzda ister İngilizce CV, ister İngilizce kısa özgeçmiş (résumé) gönderin, İngilizce bir cover letter hazırlamanız gerekecektir.

What is a cover letter?
İngilizce cover letter nedir?

A cover letter is a formal letter that accompanies your résumé or curriculum vitae.Use it to introduce yourself to potential employers, and to convince them that you’re the right person for the job.
Cover letter, kısa veya ayrıntılı İngilizce özgeçmişinize eşlik eden resmi bir dokümandır.Bunu, potansiyel işverenlere kendinizi tanıtmak ve iş için aranan doğru kişi olduğunuza ikna etmek için kullanın.

Your cover letter doesn’t simply re-state your résumé or CV, it offers some new information, and it highlights the skills you have that are relevant to the job you’re applying for.
İngilizce cover letter, sadece ana hatlarıyla basitçe İngilizce CV / özgeçmişinizi yeniden sunmaz; bazı yeni bilgiler verir, başvurduğunuz iş ile alakalı yeteneklerinizi öne çıkarır.

In writing a cover letter, it’s important to take time to write a specific cover letter for each employer.Customize each cover letter you write, so it relates your skills to the job.
İngilizce bir cover letter yazarken her bir işverene yönelik ayrı bir spesifik iş başvuru yazısı yazmak önemlidir.Yazdığınız her İngilizce cover letter’i yeteneklerinizi başvurduğunuz işle ilişkilendirebilmesi için uyarlayın.

Indicate why you are writing, explaining your interest in the position.State where you learned about the position and indicate the title of the position you are applying for. I think that’s very important.
Neden yazdığınızı belirtin, pozisyona olan ilginizi açıklayın.Başvurduğunuz pozisyon hakkında nereden bilgi aldığınızı ve pozisyon ünvanını belirtin.Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

It would not be appropriate to say that you are applying for any vacancy with the company but you want to state the specific position and then relate then your work experience to that position.
Şirkette herhangi boş bir pozisyona başvurduğunuzu söylemek uygun değildir, bunun yerine spesifik bir pozisyonu belirtip tecrübelerinizi onunla ilişkilendirin.

Explain the reasons for your interest in the organization.Express your enthusiasm for the job.Identify your most relevant skills and experiences.Include the skills that most match the job.
Başvurduğunuz kurumla ilgilenme sebebinizi açıklayın.İşe istekli olduğunuzu ifade edin.O işe en uygun yetenek ve deneyimlerinizi tanımlayın.İşle en çok uyuşan yeteneklerinizi ekleyin.

Communicate your interest, motivation, and your strengths and emphasize your achievements.
İlginizin, motivasyonunuzun, güçlü yanlarınızın ve başarılarınızın üzerinde durun.

Indicate how you will follow-up, typically with a phone call or an email and always thank the company for their consideration.
İngilizce iş başvurunuzu nasıl takip edeceğinizi belirtin, tipik olarak telefon görüşmesi veya e-mail yoluyladır ve her zaman ilgileri nedeniyle firmaya teşekkür edin.

It’s important to avoid meaningless or wordy expressions.Your cover letter should complement, not duplicate your résumé or CV.
Anlamsız ya da laf kalabalığı yapan İngilizce ifadelerden uzak durmak önemlidir.İngilizce cover letter tamamlayıcı olmalıdır, İngilizce CV veya İngilizce kısa özgeçmişinizi kopyalamamalıdır.

And the cover letter is often the first contact with an employer, so make sure it creates a positive first impression.Again you need to double-check spelling, punctuation, grammar, all are very important.
İngilizce cover letter sıklıkla işveren ile ilk temasınız olduğu için, iyi bir ilk izlenim oluşturduğundan emin olun.Tekrar İngilizce imla, noktalama işaretleri, dilbilgisi kurallarını çifte kontrol etmeniz gerekir, bunlar çok önemlidir.

Now a sample cover letter.
Şimdi örnek bir İngilizce cover letter.

Dear Mr … ah, here you say Mr or Ms, I am writing to apply for the programmer position advertised in the Times Union.
“Sayın Bay…”, bu kısımda Bay ya da Bayan ifadelerini kullanın, “Times Union’da duyurulan programcı pozisyonuna başvurmaktayım.

As requested, I am enclosing a completed job application, my certification, my résumé and three references.
İstendiği üzere, tamamlanmış iş başvurum, sertifikam, İngilizce kısa özgeçmişim ve üç referans eklemekteyim.

The opportunity presented in this listing is very interesting, and I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position.
Listelenen ilanda sunulan fırsat oldukça ilgi çekici, sağlam teknik tecrübem ve eğitimimin bu pozisyon için beni oldukça iyi bir aday yapacağına inanıyorum.

So there, a very good example of something, ah, that they’ve completed, an accomplishment.
İşte burada tamamladıkları, başardıkları bir şeyin çok iyi bir örneği var.

I strive for continued excellence.And I provide exceptional contributions to customer service and all customers.
Sürekli bir mükemmellik için çaba gösteririm.Müşteri hizmetlerine ve tüm müşterilere olağanüstü katkı sağlarım.

Let’s look at the rest of the cover letter.
Şimdi İngilizce iş başvuru yazısının diğer bölümleri üzerinde duralım.

With a BS degree in Computer Programming, I have a full understanding of the full life cycle of a software development project.I also have experience in learning and excelling at new technologies as needed.
Bilgisayar Programcılığı Lisans Diplomam ile yazılım geliştirme projelerinin tüm yaşam döngüsüne tam anlamıyla hakimim.Buna ek olarak, geretiktiği gibi yeni teknolojileri öğrenmede ve ilerleme konusunda tecrübeliyim.

Please see my résumé for additional information on my experience.I can be reached anytime via email at john.donaldson@gmail.com or my cell phone, 905-555-5555.
Deneyimlerimle ilgili daha fazla bilgi için lütfen İngilizce kısa özgeçmişimi inceleyiniz.Herhangi bir zamanda john.donaldson@gmail.com e-mail adresinden veya cep telefonumdan 905-555-5555 bana ulaşabilirsiniz.

Thank you for your time and consideration.I look forward to speaking with you about this employment opportunity.Sincerely, John Donaldson.
Vakit ayırdığınız ve ilginiz için teşekkür ederim.Bu iş fırsatı hakkında sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.Saygılarımla, John Donaldson.

Now you can see from this example that he covers all those specific points.
Bu örnekte görebileceğiniz gibi tüm spesifik noktaları belirttiğini görebilirsiniz.

He doesn’t restate his résumé or CV, but gives additional information that hopefully will make the person screening this application want to read his résumé or CV.
İngilizce özgeçmişini veya İngilizce CV’sini tekrar etmiyor, fakat onun İngilizce iş başvurusunu inceleyen kişinin özgeçmişini veya İngilizce CV’sini okumasını sağlayacak ilave bilgiler veriyor.

Now whether we look at a curriculum vitae or a résumé, what’s the difference?The primary differences are the length and the content and purpose.
Şimdi İngilizce résumé veya İngilizce CV ye baktığımızda fark nedir?Temel farklılıklar uzunluk, içerik ve amaçlardır.

A résumé is a one or two page summary of your skills, experience and education.A goal of résumé writing is to be brief and concise since, at best, the résumé reader will spend a minute or so reviewing your qualifications.
Résumé (İngilizce kısa özgeçmiş), yeteneklerinizin, deneyimlerinizin ve eğitim durumunuzun bir veya iki sayfalık özetidir.Résumé (İngilizce kısa özgeçmiş) yazmanın hedefi kısa ve öz olmaktır, en iyisi; okuyan kişinin bir-iki dakika harcayarak niteliklerinizi gözden geçirebilmesidir.

So it should never be a long, lengthy document.A résumé is short and to the point.
Öyleyse asla uzun uzadıya bir yazı olmamalıdır.Résumé (İngilizce kısa özgeçmiş), kısa ve direkt amaca yöneliktir.

On the other hand, a curriculum vitae, called, commonly called  a CV, is a longer, two or more pages, more detailed summary.
Diğer taraftan, sıkça İngilizce CV olarak adlandırılan ayrıntılı özgeçmiş, iki ya da daha fazla sayfadan oluşan daha uzun, daha ayrıntılı bir özettir.

A CV will include a review of your educational and academic background as well as teaching, research experience, publications, presentations, awards, honors, affiliations and other details.
Bir İngilizce CV örneğinde; öğretim, araştırma deneyimi, yayınlar, sunumlar, ödüller, bağlı bulunduğu kuruluşlar ve diğer ayrıntıların yanı sıra eğitim ve akademik özgeçmiş bilgileri bulunur.

We use a CV primarily when applying for international, academic, education, scientific or research positions or when applying for fellowships or grants.You may need different versions of a CV for different types of positions.
Esasen İngilizce CV’yi uluslar arası, akademik, eğitim, bilim veya araştırma pozisyonlarına başvururken ya da üniversite bursu veya ödenekler için başvururken kullanırız.Farklı tür pozisyonlar için değişik tip İngilizce CV örneklerine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Let’s look at preparing a résumé and the important information that you should include.
İngilizce kısa özgeçmiş hazırlamak ve eklemeniz gereken önemli bilgiler konusuna bakalım.

Your personal information.
İngilizce kişisel bilgileriniz.

The first thing your employer should see when looking at your résumé is, of course, your name.You should use a font that’s easy to read.Make sure it is clear, stands out, and easy to read.
İşverenin İngilizce özgeçmiş örneğinizi incelerken ilk görmesi gereken şey isminizdir. Okuması kolay bir yazı tipi kullanmalısın.Net, seçilir ve okumasının kolay olduğuna emin olun.

Include your full address, contact phone numbers, and an appropriate e-mail address.And by this we mean something your first name, your last name, but not funny things.Fluffy butterfly or anything like that that’s silly would be completely inappropriate for a professional resume.
Tam adresiniz, irtibat numaranız ve uygun bir e-mail adresi bilgilerini ekleyin. Bundan, adınız, soyadını vb kast etmekteyiz, komik ifadeler değil. Pofuduk kelebek vb saçma ifadeler profesyonel özgeçmiş için uygun değildir.

Your education.
Eğitim durumunuz.

List your education, starting with the most recent, and work backwards from there.This is what we call reverse chronological order.
Eğitim bilgilerinizi en yakın zamandakinden başlayarak geriye doğru sıralayın. Buna ters kronolojik sıralama denir.

Include the name of the university, the city or town where the school you attended is located, for secondary and beyond, and the years that you completed.
Mezun olduğunuz üniversitenin adı, bulunduğu şehir, ikincil olarak ve devamında, mezuniyet yılını belirtin.

Be sure to list any certificates or diplomas you received, including those for mini-courses like computer or software courses,  or any other training that might be useful in the job you are applying for.
Katıldığınız mini kurslar örneğin bilgisayar kursu dahil olmak üzere aldığınız sertifika ve diplomaları eklediğinizden emin olun veya başvurmakta olduğunuz pozisyon için faydalı olabilecek herhangi başka bir eğitimi ekleyin.

Skills and experience.
Yetenek ve tecrübe.

Use your résumé to show where you worked, what you learned, and how your skills and experience relate to the job for which you are applying for.Highlight abilities, skills, and experience that relate to the job.
İngilizce kısa özgeçmiş örneğinizde daha önce nerede çalıştığınızı, neler öğrendiğinizi, yeteneklerinizin başvurmakta olduğunuz işle nasıl ilişkili olduğunu gösterin. İş ile alakalı beceri, yetenek ve tecrübelerinizi vurgulayın.

If all of your experience is in an unrelated field to the job that you’re applying for, focus on transferable skills that you learned.
Eğer tüm yetenek ve tecrübeleriniz başvurmakta olduğunuz işle bağlantısı olmayan alanlara ait ise, bu işe aktarabileceğiniz edinmiş olduğunuz yetenekler üzerinde yoğunlaşın.

There are many types of skills that you learn on the job that would be transferable in any field.When listing your work experience, include the location and dates you worked for each job or volunteer position.
İşte çalışırken öğrenilip her hangi bir alana aktarılabilen pek çok çeşit yetenek bulunmaktadır. İş deneyimlerini sıralarken, çalıştığınız veya gönüllü olarak yaptığınız her işin yer ve tarih bilgilerini ekleyin.

Use action words to describe what you did in the positions you held.Focus on the top-five duties for each job.
Bulunduğunuz pozisyonlarda yaptığınız işleri somut eylemlerle anlatın. Her bir işteki beş en önemli göreve odaklanın.

Other relevant information.
İngilizce CV’lerde diğer alakalı bilgiler.

You may also want to include your job goals, the languages you speak, or any relevant achievements or awards.You can also include interests or activities that say something positive about you.
İş hedefleriniz, bildiğiniz diller veya ilgili başarılar, ödüllerden bahsedebilirsiniz. Sizin hakkınızda olumlu izlenim oluşturacak aktiviteleriniz veya ilgi alanlarınızı ekleyebilirsiniz.

Don’t forget, however, that the point of your résumé is to show why you are the right person for the job.Remember to  keep your résumé concise, with the most important information at the top.
Şunu unutmayın, İngilizce kısa özgeçmiş örneğinin amacı sizin neden o iş için doğru kişi olduğunuzu anlatmaktır. En önemli bilgiler üst kısımda olacak şekilde İngilizce özgeçmiş yazınızı kısa ve öz tutun.

Some résumé tips.
Bazı İngilizce özgeçmiş tavsiyeleri.

Think ahead.If you wait until the last minute to hand in your résumé, you could miss the deadline and risk not being considered for the job.
İleriyi düşünün. Eğer İngilizce özgeçmişinizi vermek için son ana kadar beklerseniz, son başvuru tarihini kaçırabilirsiniz veya iş için değerlendirilmenizi riske atarsınız.

Tailor your résumé.Include information on your résumé associated with the job you are applying for.
İngilizce CV / Özgeçmişinizi uyarlayın. İngilizce özgeçmişinize başvurmakta olduğunuz iş ile alakalı bilgiler ekleyin.

Chunk it out.And by that we mean if there is lots of information, break it into separate sections with specific headings.
İngilizce CV örneğinizi bölümlere ayırın. Bu; eğer çok fazla bilgi varsa bunları spesifik başlıklarla farklı bölümlere ayırmanız anlamına gelir.

So activities, awards, professional involvement, education, work experience, volunteer experience, internships, have each of those in a separate category.Again use action words.
Böylece, aktiviteler, ödüller, mesleki bağlılık, eğitim, iş tecrübesi, gönüllülük deneyimi, stajlar – bunların hepsi ayrı kategorilere sahip olurlar.Tekrar, somut eylem ifadeleri kullanın.

Focus on things you have accomplished, and avoid starting every sentence with “I”.Proofread.Never rely on spot spell check.
Başardığınız şeyler üzerinde yoğunlaşın ve her cümlenize “Ben” diye başlamayın. İngilizce CV örneğinizde düzeltmeler yapın. Asla noktasal imla kontrolüna güvenmeyin.

Repeat tip 5.Even one misspelled word could put you on the “do not consider” pile.Make your résumé presentable.Make sure your résumé looks clean and organized.
5. ipucunu tekrar edin. İngilizce CV’nizde yanlış yazılmış tek bir kelime bile sizi “değerlendirilmeyecekler” listesine koyabilir. İngilizce özgeçmişinizi takdim edilebilir yapın. İngilizce özgeçmişinizin temiz ve düzenli göründüğünden emin olun.

Use white, letter-sized paper and a font that’s easy to read, like Times New Roman or Arial.And this is very important.
Beyaz mektup kâğıdı (A4) kullanın ve Times New Roman veya Arial gibi okuması kolay font tercih edin. Ve bu çok önemlidir.

People think if they put their résumé on heavy stock or bright coloured paper it will certainly attract the interviewer’s attention, it will, but not in a positive way.So keep it simple.Keep it concise.
İnsanlar, İngilizce özgeçmişlerini ağır ya da parlak renkli kâğıda yazdıklarında görüşmecinin dikkatini çekeceğini düşünürler; çekecektir fakat olumlu yönde değil. Dolayısıyla basit tutun.İngilizce CV’nizi kısa tutun.

Try to keep your résumé as short as possible, ideally one or two pages.Be honest.Lying on your résumé is never a good idea.
İngilizce özgeçmişinizi mümkün olduğunca kısa tutun, ideal olarak bir veya iki sayfadır. Dürüst olun. İngilizce özgeçmişinizde yalan söylemek hiçbir zaman iyi bir fikir değildir.

Many people who lie on their applications end up losing their jobs when their employers find out the truth.Be professional.
İngilizce iş başvurularında yalan söyleyen kişiler, işverenleri gerçeği öğrendiğinde işlerini kaybederler. Profesyonel olun.

Remember, this is a business document, so don’t include unnecessary embellishments like flashy paper or a picture, although many applications we do now include our picture, often times a company will request a picture, but it’s sometimes not appropriate to send the picture depending on the company and the position.
Bunun bir iş evrakı olduğunu unutmayın, parlak kâğıt, resim gibi gereksiz süslemeler eklemeyin. Şimdi bir çok iş başvurusunda fotoğraf kullanıyoruz ve sıklıkla şirketler de fotoğraf  talep edeceklerdir. Bazen şirkete ve başvurulan pozisyona bağlı olarak fotoğraf göndermek uygun olmayabilir.

Now look at a curriculum vitae.
Şimdi ayrıntılı İngilizce özgeçmişe bakalım.

A curriculum vitae, often called a CV, is a longer, two or more pages, and more detailed synopsis.We use a curriculum vitae to apply for international, academic, education, scientific or research positions or when applying for fellowships and grants.
Sıkça İngilizce CV olarak adlandırılan ayrıntılı özgeçmiş daha uzun iki veya daha fazla sayfası olan daha ayrıntılı özettir. İngilizce CV’yi uluslar arası, akademik, eğitim, bilim veya araştırma pozisyonlarına başvururken ya da üniversite bursu veya ödenekler için başvururken kullanırız.

As with a résumé, you may need different versions of a CV for the different positions you are applying for.
İngilizce kısa özgeçmişlerde olduğu gibi, başvurduğunuz farklı tür pozisyonlar için değişik tip İngilizce CV hazırlamaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

What to include.
Neler eklemeli?

Like a résumé, your CV should include your name, contact information, education, skills, experience.
İngilizce kısa özgeçmişlerde olduğu gibi, İngilizce CV’niz, adınız, irtibat bilgileriniz, eğitim durumunuz, becerileriniz, deneyimlerininiz hakkında bilgi içermelidir.

In addition to the basics, a CV also includes research and teaching experience, as well as publications, grants, fellowships, professional associations, licenses, awards and other information relevant to the job or position.
Temel bilgilerin ek olarak, bir İngilizce CV’de araştırma ve öğretim tecrübesi, yayınlar, ödenek ve üniversite bursları, mesleki bağlı kuruluşlar, lisanslar, ödüller ve iş ile alakalı diğer bilgiler bulunur.

Start by making a list of all your background information, and then again, organize it into categories.
Özgeçmiş bilgilerinin İngilizce bir listesini yaparak başlayın, sonra bunu kategorilere ayırarak tekrar düzenleyin.

Make sure you include dates on all the publications you include.Don’t just write one CV and use it for every position.
Eklediğiniz tüm yayınlar için tarih bilgilerini belirtin. Yalnız tek bir İngilizce CV oluşturup bunu her pozisyon için göndermeyin.

Have targeted and focused versions of your curriculum vitae and use them accordingly.So for research grants, for a teaching assignment, each CV should be tailored for that position.
İngilizce CV’nizin hedefe yönelik ve odaklı modellerini oluşturun ve bunları uygun biçimde kullanın. Dolayısıyla, araştırma ödeneği için, öğretim görevi için her bir İngilizce CV pozisyona göre uyarlanmalıdır.

Keep it Short.Although a curriculum vitae is longer than a résumé, it should not go into 8 or 10 pages.I think the maximum of 4 to 5 pages would be appropriate.So keep it short.
Kısa tutun. İngilizce CV, İngilizce kısa özgeçmişten daha uzun olmasına rağmen, 8-10 sayfa uzunluğunda olmamalıdır. En çok 4-5 sayfa uzunluğun uygun olacağı görüşündeyim. Dolayısıyla kısa tutun.

Include summaries of your employment and education, rather than lots of other details.Use formal and well-written language, write simply and clearly.Tell the truth.
Başka ayrıntılardan ziyade iş ve eğitim durumu bilgilerinin özetini ekleyin. Resmi ve uygun bir üslup kullanın, sade ve açık bir şekilde yazın. Gerçeği söyleyin.

It can be tempting to make your educational qualifications or your work history sound a little better than they really are.If you’re tempted to stretch the truth about your work history – don’t.
Eğitim durumu ya da iş deneyimi bilgilerinizi olduklarından daha iyi göstermek cazip gelebilir. Eğer iş geçmişinizle ilgili gerçekleri biraz esnetmeyi düşünürseniz, bunu yapmayın.

Your most employers conduct reference checks and background checks.If your curriculum vitae does not match your actual work history or education, you will most likely get caught at some point and you will not get the job or if you do have the job you would be fired.
Çoğu işveren referans ve özgeçmiş kontrolü yapar. Eğer İngilizce CV’nizdeki bilgiler sizin iş geçmişiniz veya eğitim durumu bilgilerinizde uyuşmazsa, büyük ihtimalle bir yerde yakayı ele verip işe alınmayabilir veya eğer o işte çalışıyorsanız kovulabilirsiniz.

So keep those ideas in mind and good luck with writing your curriculum vitae or your résumé.
Bu fikirleri aklınızdan çıkarmayın ve İngilizce kısa özgeçmiş veya İngilizce CV’nizi yazma sürecinizde başarılar dilerim.

Thanks for watching Speak English® online video lessons. See you next time.
Speak English® online video programını izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın.

 

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!