İngilizce Forming Questions Video Konu Anlatımı

Forming Questions – İngilizce Soru Oluşturmak Video Konu Anlatımı
(İngilizce – Türkçe Altyazılı)

Hello, and welcome to Speak English® online video lessons. Today I’m going to talk about forming questions in English.

Merhaba, Speak English® online İngilizce video derslerine hoş geldiniz.Bugün İngilizcede soru oluşturmak hakkında konuşacağım.

The first questions we’re going to look at are forming questions with ‘to be’. Now ‘to be’ is the first verb you learn in English and it has its own rules so it follows a slightly different pattern to other verbs. We start with a question word and then the ‘to be’ and the subject of the question.

İlk bakacağımız sorular İngilizce’de ‘olmak’ fiiliyle soru oluşturmak olacak.İngilizcede ilk öğrendiğimiz fiil ‘olmak’ fiilidir ve kendine ait kuralları vardır, bu nedenle İngilizce’deki diğer fiillerden biraz değişik bir şablon izler.Öncelikle soru kelimesiyle başlarız sonra İngilizce ” to be” ( olmak) fiili gelir ve ardından da İngilizce soru cümlesinin öznesi gelir.

For example, in present simple, where is the bank?

Örneğin, İngilizce geniş zamanda, ’Where is the bank’? (Banka nerde?)

Where is the question word, is is the form of to be, the bank is the subject.

Where (Nerede) soru kelimesi, ”is” ‘olmak’ fiilinin çekimi, banka da öznedir (subject).

Let’s look at past simple. How was the party?

Haydi İngilizce’de geçmiş zamana (past simple) bakalım. ’How was the party? (Parti nasıldı?).

All we’ve done is change to be to the past, question word how, the party is the subject.

Bütün yaptığımız ‘olmak ‘ fiilini İngilizce’de geçmiş zamana çevirmektir, how (nasıl) soru kelimesi, parti de öznedir (subject).

Another present simple example, how are you? Simply. Past simple. Where was he yesterday? Now other verbs follow the same pattern for most tenses.

İngilizce başka bir geniş zaman (present simple) örneği, ’how are you’? (Nasılsın?)Basit. İngilizce geçmiş zaman (past simple), ’Where was he yesterday’’ (O dün nerdeydi?)İngilizce’de diğer fiillerin (verbs) çoğu aynı şablonu izler.

We’re looking at questions with question words. So we’ve got a lot of different tenses to look at. They all start with a question word, then the auxiliary verb, then the subject, then the main verb.

Soru kelimeleriyle İngilizce sorulara bakıyoruz.Bu yüzden bakacağımız çok İngilizce ‘zaman kipi’ var.Tümü soru kelimesiyle başlar, sonra yardımcı fiil (auxiliary verb), sonra özne (subject) ve sonra esas fiil gelir.

So present simple, question word here is where do you live? The auxiliary verb for present simple is do.

İngilizce geniş zamanda soru kelimesi ’where… do you live’..(Nerde yaşıyorsun?)İngilizce geniş zamanda yardımcı fiili ‘yapmak’ anlamına gelen ”do” fiilidir.

Past simple? When did you graduate from university? The question word here is when, did is the auxiliary verb.

İngilizce geçmiş zamanda ‘When did you graduate from University? (Üniversite’den ne zaman mezun oldun?)Buradaki İngilizce soru kelimesi ’When (ne zaman)’ dır, ”did” yardımcı fiildir.

Present perfect? Which countries have you visited? Here we have a question phrase, and have is the auxiliary verb for present perfect.

İngilizce Present Perfect için ’Which countires have you visited? (Hangi ülkeleri ziyaret ettin?)Burada bir soru kalıbımız var ve ”have’’ İngilizce present perfect’te yardımcı fiildir.

Be going to? When are you going to start your new job? Here we have a question word when, the auxiliary verb are and the main verb with going to.

İngilizce’de ”Be” için ‘going to’ kullanılır, ’When are you going to start your new job?’ (Yeni işine ne zaman başlayacaksın?)Burada İngilizce soru kelimemiz ‘when’dir, are yardımcı fiil ve asıl fiil ‘going to’dur.

Next we’re going to take a look at yes / no questions.

Ardından İngilizce evet / hayır sorularına bakacağız.

Yes / no questions are called this because the only answer for them is yes or no, so they come without a question word. So the only change we make to the pattern is take out the question word.

İngilizce Evet / Hayır soruları bu şekilde adlandırılır çünkü onlara verilecek tek cevap evet veya hayırdır, yani soru kelimesi olmadan gelirler.Ve bu tabloda yaptığımız tek değişiklik İngilizce soru kelimesini kaldırmak.

Let’s look at some other tenses.

Haydi İngilizce’de diğer ‘zaman kiplerine’ bakalım.

We’ve got present continuous.

İngilizce Present Continuous (Şimdiki zaman).

The auxiliary verb that we start with is are. Are you playing, the main verb, are you playing tennis on Saturday?

Başlayacağımız ilk İngilizce yardımcı fiil ‘are’ dır.”Are you playing” esas fiildir. ’Are you playing tenis on Saturday? (Cumartesi günleri tenis oynuyor musun?)

Present perfect. Have you been to Italy? Have is the auxiliary verb that we start with. Been is the main verb as a past participle.

İngilizce Present Perfect – ’Have you been to Italy? ’’(Hiç İtalya’da bulundun mu?) ‘Have” başlangıçta kullandığımız İngilizce yardımcı fiildir.’Been” past participle olarak esas fiildir.

Will + infinitive. Will David be at the party? Will, here, is the auxiliary verb for the future. Be is the infinitive main verb.

Will + infintive için ‘Will David be at the party?’’ (David partide olacak mı?)Will, burada gelecek zaman için İngilizce yardımcı fiildir.’Be” esas fiildir.

And past perfect example, had she met him before? Had is the auxiliary verb for past perfect. Met is the main verb.

Ve İngilizce Past Perfect örneği ‘Had she met him before’? (Onunla daha önce karşılaştı mı?)’Had” İngilizce past perfect için yardımcı fiildir.’Met” esas fiildir.

Next we’re going to look at the placement of prepositions.

Şimdi İngilizce’de edatların (prepositions) yerleşimine bakacağız.

Now in old style English or very formal English today they still use the preposition at the beginning of a question, but this is very formal. You’ll still see it in some books or in some formal correspondence, but usually, these days, we use informal language.

Eskiden kullanılan İngilizce’de veya resmi İngilizce’de edatlar hala sorunun başında kullanılır ama bu çok resmidir.Bunlara hala bazı İngilizce kitaplarda veya İngilizce resmi yazışmalarda karşılaşırsınız, ama şimdilerde genellikle günlük dili kullanıyoruz.

So let’s look at it where it comes at the front.

Şimdi nereye geldiğine bakacağız.

From where does he come?From at the beginning. In which city does she live? In is the preposition at the beginning.

From where does he come? (Nereden geliyor/Nereli?)’From” baştadır.In which city does he live? (Hangi şehirde yaşıyor?)’In” baştaki edattır (preposition).

By which route will you travel? By at the beginning of the question. But these days in modern English, or if we need to be informal, we move the preposition from the beginning to the end.

By which route will you travel? (Hangi yoldan seyahat edecelsiniz?)’By” İngilizce sorunun başındadır.Ama şimdilerde modern İngilizce’de yada resmi olmak istemiyorsak, edatı baştan alıp sona koyarız.

For example; (Örneğin;)

Where does he come from?

Where does he come from? (O nereli?)

Which city does she live in?

Which city does she live in? (Hangi şehirde yaşıyor?)

Which route will you travel by?

Which route will you travel by? (Hangi yoldan seyahat edeceksiniz?)

In general, this is the preferred position.

İngilizce’de genelde bu tercih edilen yöntemdir.

Now another type of question is subject questions. Subject questions, if the question word is the subject of the question, we don’t use an auxiliary verb.

Bir başka soru tipi olan İngilizce (subject questions) özne sorularıdır.İngilizce özne sorularında (subject questions) eğer İngilizce soru kelimesi sorunun öznesi ise, yardımcı fiil kullanmayız.

For example, Who won the race? Maybe John won the race. John is the subject so who is the subject of the question. We don’t say who did win the race? This is incorrect. The same goes for what happened? What is the subject of the question so we don’t need an auxiliary verb. Not what did happen?

Örneğin, Who won the race? (Yarışı kim kazandı?)Belki, John won the race (John yarışı kazandı).John öznedir ve ”who;” İngilizce sorunun öznesidir.’who did win the race’ demeyiz.İngilizce’de bu yanlıştır.Aynı şey ‘What happened‘ için de geçerlidir.”What” sorunun öznesidir, bu nedenle İngilizce’de yardımcı fiile ihtiyacımız yoktur.İngilizce’de ’What did happen” değildir.

Who wrote Hamlet? Not who did write Hamlet? No auxiliary necessary.

Who wrote Hamlet? (Hamlet’i kim yazdı?)”Who did wrote Hamlet” değil.Yardımcı fiile gerek yoktur.

Next we’re going to take a look at indirect questions. Indirect questions are used for politeness. Usually when we are talking to someone we know, a friend, or a family member, we use direct questions. This is normal.

Şimdi İngilizce indirect sorulara bakacağız.İngilizce Indirect sorular nezaket içindir.İngilizce’de çoğu zaman tanıdığımız biriyle arkadaş yada aile bireyleriyle konuşurken direct sorular kullanırız.Bu normaldir.

For example, what time does the train leave? Where is the bank? Is there a meeting today?

But, if we want to be formal or more polite, or in an office setting, we can be more polite by adding an indirect phrase at the beginning of the question.

Örneğin ’What time does the train leave? (Tren kaçta hareket ediyor?)Where is the bank? (Banka nerde?)Is there a meeting today? (Bugün toplantı var mı?)Ama eğer İngilizce’de resmi ve daha nazik olmak istiyorsak, sorunun başına “indirect phrase” ekleriz.

For example, the first question can be changed to could you tell me what time the train leaves?

Örneğin ilk İngilizce soru ‘could you tell me what time the train leaves? şeklinde değiştirilebilir.

Where is the bank? Can change to Do you know where the bank is?

Where is the bank? (Banka nerede?)Do you know where the bank is? (Bankanın nerde olduğunu biliyor musunuz?) şeklinde değişebilir.

Is there a meeting today? Can you tell me if there is a meeting today?

Bugün bir toplantı var mı?Can you tell me if there is a meeting today? (Bugün bir toplantı varsa bana söyleyebilir misin?) şeklinde değiştirilir.

Now there’s a difference between these two questions and this one. These two questions start with a question word and when we change them to indirect questions the question word is used after the indirect phrase. When there is no question word at the beginning of a direct question we use if in the middle of the indirect question. Another important thing about indirect questions is that the verb and the subject change place.

Burada bu ilk iki İngilizce cümle ve bu İngilizce soruda bir fark vardır.İlk ikisi soru cümlesiyle başlar ve onları indirect sorulara dönüştürdüğümüzde İngilizce soru kelimesi “indirect phrase”den sonra kullanılır.İngilizce “Direct” sorunun başında soru kelimesi yoksa “if” i İngilizce “Indirect” sorunun ortasında kullanırız.İngilizce “Indirect” sorularda bir başka önemli unsur fiilin (verb) ve öznenin (subject) yer değiştirmesidir.

So what time does the train leave? Changes to could you tell me what time the train leaves?

Böylece ‘what time does the train leave?’Could you tell me what time the train leaves (Tren ne zaman hareket edecek söyleyebilir misiniz?) şeklinde değişir.

The subject and verb have changed place.

İngilizce cümlede özne (subject) ve fiil (verb) yer değiştirir.

Where is the bank? Changes to do you know where the bank is? Subject and verb change place. Is there a meeting today? Is there, there is. OK. OK, we’re just going to recap what we looked at today.

Where is the bank? … Do you know where the bank is? olarak değişir.Özne (subject) ve yüklem (verb) yer değiştirdiler. ’Is there a meeting today?’ (Bugün bir toplantı var mı?)Is there, there is.OK.OK, şimdi bugün neler yaptığımızı gözden geçirelim.

The first thing we looked at was questions with to be. The verb to be always follows its own rules so it has its own pattern of question word, verb and subject.

İlk olarak baktığımız konu İngilizce “to be” ile sorulardı.İngilizce’de “To be” fiili her zaman kendi kurallarını takip eder yani soru kelimelerinde kendine ait bir şablonu vardır, fill (verb) ve özne (subject).

For example:

İngilizce örnek cümleler:

Where is Peter?

Where is Peter? (Peter nerede?)

Why are you here?

Why are you here? (Neden buradasın?)

Who is your father?

Who is your father? (Senin baban kim?)

What is your name?

What is your name? (Senin adın ne?)

Where were you born?

Where were you born? (Nerede doğdun?)

All other verbs follow the same pattern of question, auxiliary, subject and verb.

Diğer tüm İngilizce fiiller aynı soru kelimesi, yardımcı fiil, özne, fiil ve fiil kalıbını izler.

Present simple

İngilizce Present simple (İngilizce Geniş zaman)

What do you do on Saturdays?

What do you do on Saturdays? (Cumartesileri ne yaparsın?)

Present continuous.

İngilizce Present Continous (İngilizce şimdiki zaman)

Where is he going?

Where is he going? (Nereye gidiyor?)

These are the auxiliaries in the questions.

Bunlar İngilizce sorulardaki yardımcı fiillerdir.

Present perfect.

İngilizce Present Perfect (İngilizce yakın geçmiş zaman)

What sports have you tried?

What sports have you tried? (Hangi sporları denedin?)

Past simple.

İngilizce past simple (İngilizce geçmiş zaman)

Where did you go?

Where did you go? (Nereye gittin?)

And past continuous.

Ve İngilizce past continous (İngilizce geçmiş zamanın hikayesi)

Why was she crying this morning?

Why was she crying this morning? (Bu sabah neden ağlıyordu?)

Here are some more examples in different tenses.

İşte İngilizce’de farklı tenslere / zaman’larda birkaç örnek daha.

So past perfect.

İngilizce past perfect (İngilizce miş’li geçmiş zaman)

Where had he seen her before? Auxiliary verb had.

‘Where had he seen her before? (Daha önce (O) onu nerde görmüştü?)Yardımcı fiil ”had”.

Will + infinitive. 

Will + infinitive.

Who will she invite to the party? Will is the auxiliary verb.

Who will she invite to the party? (Partiye kimleri davet edecek?)”Will” yardımcı fiildir.

Be going to.

İngilizce be going to (İngilizce yakın gelecek zaman)

What are you going to wear to the wedding? Are, auxiliary verb.

What are you going to wear to the wedding? (Düğünde ne giyeceksin?)Are, yardımcı fiil.

Future continuous.

İngilizce future continuous (İngilizce sürekli gelecek zaman)

What will you be doing next week? Will is the auxiliary.

What will you be doing next week? (Gelecek hafta ne yapıyor olacaksın?)”Will” yardımcı fiildir.

Future perfect.

İngilizce future perfect (İngilizce miş’li gelecek zaman)

How far will he have travelled by tomorrow?

Yarına kadar ne kadar seyahat etmiş olacak?

So as you can see, in all the tenses, we follow the same pattern. Question, auxiliary, subject and verb. Next we’re going to remember subject questions. When the question word is the subject of a question, we use no auxiliary verb.

Gördüğünüz gibi, tüm İngilizce zamanlarda aynı kalıbı takip ediyoruz.Soru, yardımcı fiil, özne ve esas fiil.Şimdi özne sorularını (subject questions) hatırlayacağız.İngilizce’de soru kelimesi sorunun öznesi olduğunda, yardımcı fiil kullanmayız.

Who invented the telephone? Alexander Graham Bell, subject, invented the telephone. So the who is the subject, too. No auxiliary.

Who invented the telephone? (Telefonu kim icat etti?)Alexander Graham Bell, özne (subject) invented the telephone (telefonu icat etti)Yani ”Who” da öznedir.Yardımcı fiil yok.

What caused the accident? Slippery roads caused the accident. This is the subject which refers to what. So “what” is the question word. What is the subject. No auxiliary verb. And lastly, we looked at indirect questions today and we use indirect questions for extra politeness. So if you say what’s the time? We add an indirect phrase such as could you tell me what the time is?Also the verb and the subject change place.

What caused the accident? (Kazaya ne sebep oldu?)Kaygan yol kazaya sebep oldu.Bu “what”ı refere eden öznedir (subject).Yani “what” soru kelimesidir?Özne (subject) nedir?Yardımcı fiil yoktur. ve bugün son olarak İngilizce indirect sorulara baktık İngilizce indirect soruları extra nezaket için kullandık.Eğer ’what’s the time?’ derseniz; ‘Could you tell me what the time is’ şeklinde indirect kalıp ekleriz.Fiil (verb) ve özne (subject) yer değiştirir.

What’s the best way to get to Beşiktaş?

What’s the best way to get to Beşiktaş? (Beşiktaş’a gitmenin en iyi yolu nedir?)

Can you tell me what the best way to get to Beşiktaş is?

Can you tell me what the best way to get to Beşiktaş is? (Beşiktaş’a gitmenin en iyi yolu nedir söyleyebilir misiniz?)

Why has the train been delayed?

Why has the train delayed? (Tren neden ertelenmiş?)

Would you mind telling me why the train has been delayed?

Would you mind telling me why the train has been delayed? (Acaba tren neden geç kalmış söyler misiniz?)

OK, I think that’s all for questions for today.Thank you for watching Speak English® online video lessons. See you next time.

Tamam. Sanırım bugünlük İngilizce sorular konusunu tamamladık.Speak English® İngilizce video konu anlatımı dersini izlediğiniz için teşekkürler.Görüşmek üzere,hoşçakalın.

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!