İngilizce Mülakat Hazırlığı Video Konu Anlatımı

 

The Interview
İngilizce Mülakat Hazırlığı Soru ve Cevapları Video Konu Anlatımı

Welcome to Speak English ® Online Video Lessons.
Speak English® Online İngilizce video derslerine hoş geldiniz.

My name is Lynne and today I’m going to be talking about the interview and how to respond to interview questions.
İsmim Lynne ve bugün İngilizce mülakat ve İngilizce mülakat sorularına nasıl cevap verilmesi gerektiğinden bahsediyor olacağım.

The interview is a chance for a person-to-person meeting. The interviewer does not know you except for your letter of application and your resume or CV.
İngilizce mülakat bir kişiler arası görüşme fırsatıdır.İngilizce mülakatı yapan kişi sizi başvuru mektubunuz ve İngilizce Cv’niz dışında sizi tanımaz.

The first impression is especially important. An interview is an opportunity for you to prove that you are the right person for the position. Be prepared to demonstrate your knowledge and experience and show that you understand the job requirements. Making a good first impression includes dressing appropriately in business attire. For men, of course, that’s a business suit, for ladies, business suit or a dress.
İlk izlenim özellikle önemlidir.İngilizce mülakat o iş pozisyonu için doğru insan olduğunuzu göstermeniz için bir fırsattır.Tüm bilgi ve donanımızı ve işin gerekliliklerini anladığınızı göstermek için hazır olun.İyi bir ilk izlenim yaratmaya işe uygun giyinmekte dahildir.Erkekler için bu tabi ki takım elbise, bayanlar için de bir takım veya elbisedir.

Give a firm handshake. Make eye contact. Smile. Think before you speak, and speak clearly.
Sıkı tokalaşın.Göz temasında bulunun.Gülümseyin.Konuşmadan önce düşünün ve net konuşun.

There are various types of interview questions that are generally asked during an interview.
Bir İngilizce mülakat süresince genellikle sorulan çeşitli mülakat soruları vardır.

One type is interpersonal questions. With interpersonal questions, the interviewer wants to learn about you. Your strengths, your weaknesses, the challenges of your current and previous work experience, how you see yourself and your professional goals.
Bunlardan biri kişiye özel sorulardır.Kişiye özel sorularda İngilizce mülakatı yapan sizin hakkınızda bilgi sahibi olmak ister.Bunlar güçlü yanlarınız,zayıf yanlarınız,şu anki ve bir önceki iş deneyiminizdeki zorluklar, kendinizi nasıl gördüğünüz ve işle ilgili hedeflerinizdir.

Examples of interpersonal questions.
İngilizce Mülakatlarda kişisel soru örnekleri.

Tell me about yourself.
Bana kendinizden bahsedin.

What are your strengths?
Güçlü yanlarınız nelerdir?

What are your weaknesses?
Zayıf yanlarınız nelerdir?

How would your manager or colleagues describe you?
İşvereniniz ya da iş arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?

And what do you consider your greatest achievement?
ve en büyük başarınız nedir?

Now let’s look at some ways that we can possibly answer these questions.
Şimdi bu soruları cevaplayabileceğimiz çeşitli yollara bakalım.

Tell me about yourself.
Bana kendinizden bahsedin.

Now be careful not to give the interviewer your whole life story. You don’t need to explain everything from birth to present day. But facts about education, your career and your current life situation are fine.
Burada İngilizce mülakatı yapan kişiye tüm yaşam hikayenizi anlatmamaya özen gösterin.Doğumunuzdan bugüne kadar her şeyi anlatmanıza gerek yok.Ama eğitimiz hakkında bilgiler, iş hayatınız ve şu anki durumunuz yeterlidir.

What are your strengths?
Güçlü yanlarınız nelerdir?

Here the interviewer is looking for work-related strengths. You’re being asked to explain why you are a great employee, so don’t hold back. Do be positive.
Burada İngilizce mülakatı yapan kişi işle ilgili güçlü yanlarınızı öğrenmek istiyordur.Neden çok iyi bir çalışan olduğunuz soruluyor, kendinizi geride tutmayın.Olumlu olun.

Some examples of strengths.
Güçlü yanlardan bazıları.

Someone who thrives under pressure, a great motivator, an amazing problem solver, someone with great attention to detail, a team player.
Zorlukların üstesinden gelen, iyi bir motivatör, inanılmaz derecede iyi sorun çözen, detaya çok dikkat eden, takım halinde çalışmaya çok uygun biri.

What are your weaknesses?
Zayıf yanlarınız nelerdir?

When asked this question it’s best to give a small, work-related fault that you’re working hard to improve. Here you don’t want to say anything that’s really, really bad. You just simply want to look at something that you’re aware of and how you’re working to improve that situation.
Bu soru sorulduğunda işle ilgili düzeltmeye çalıştığınız küçük bir hatanızı söylemek en iyisidir.Burada gerçekten kötü bir şey söylemek istemezsiniz.Sadece farkında olduğunuz bir hatanızı ve nasıl bunu düzeltmeye çalıştığınızı anlatın.

For example, I’ve been told I often focus on details and miss the bigger picture, so I’ve been laying out the complete project every day to see my overall progress.
Örneğin, bana detaylara çok önem verip ‘bütün’ü’ göremediğim söylenir, bu yüzden her gün ‘bütün’e bakıp genel gelişimimi gözlemliyorum.

How would your managers or colleagues describe you?
İşvereniniz ve takım arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?

Stay positive. You want to think of a way that they describe you in a very positive way. Have a few specific quotes in mind. You could say they might say I’m a hard worker and the most reliable, creative problem-solver that they’ve ever met. Someone who’s a good team player, someone who works very hard, dedicated, and again, a problem solver.
Olumlu olun.Onların sizi çok olumlu tanımladıklarını anlatın.Aklınızda belirli kalıplar olsun.Onların sizin için çalışkan ve tanıdıkları en güvenilir, yaratıcı ve problem çözücü insan olduğunuzu düşündüklerini söyleyin.İyi bir takım arkadaşı, çok çalışan, işine bağlı ve yine iyi bir problem çözücü olduğunuz.

What do you consider your greatest achievement?
En büyük başarınızı ne olarak görüyorsunuz?

The best way to respond is to give an example of something you accomplished that is directly related to the job you are interviewing for.
Buna cevap vermenin en iyi yolu direk olarak İngilizce mülakatta bulunduğunuz işle ilgili bir başarınızı anlatmanızdır.

Review your resume and the job requirements. Find something to show how your accomplishment could benefit the company.
İngilizce özgeçmişinizi ve işin gerekliliklerini tekrar edin.Sizin başarınızın şirkete nasıl faydalı olabileceğinden göstermek için bir konu bulun.

Behavioral questions.
İngilizce Mülakatlarda davranışla ilgili sorular.

Now with behavioral questions, the interviewer wants to learn about your friendly or hostile relationships with the people around you.
Şimdi davranışsal sorularda, İngilizce mülakatı yapan kişi sizin çevrenize karşı arkadaş canlısı mı yoksa düşmanca ilişkiler içerisinde mi olduğunuzu öğrenmek ister.

Some examples.
Bazı örnekler.

Describe what you think makes a good supervisor, manager or team leader.
İyi bir işveren, yönetici yada grup lideri olmanın gereklilikleri hakkında ne düşündüğünüzü tanımlayın.

Do you prefer to work alone or as part of a team?
Yalnız mı yoksa takım halinde mi çalışmayı tercih edersiniz?

What motivates you?
Sizi ne motive eder?

Do you work well under pressure?
Baskı altında da iyi çalışırmısınız?

And how do you define success?
Başarıyı nasıl tanımlarsınız?

And sample answers.
İngilizce Mülakat Örnek Cevaplar

In measuring success, I measure success by meeting the goals set by my supervisors and fellow workers.
Başarıyı ölçerken, başarıyı amirlerimin ve iş arkadaşlarımın koyduğu hedefleri karşılayabilme gücümle ölçerim.

Do you prefer to work alone or as part of a team?
Yalnız mı yoksa bir takım halinde mi çalışmayı tercih edersiniz?

I am equally comfortable working as a member of a team and independently. And for almost every job that you’ll ever hold you’re going to be working as part of a team, so as much as you might want to work alone, it’s always good to say that you are comfortable working with a team.
Hem takım halinde hem de bağımsız olarak çalışma konularında eşit derecede rahatım.Ve çalışacağınız hemen her türlü işte bir takımın parçası olacaksınız, bağımsız çalışmayı ne kadar isteseniz de, takım halinde çalışmanın sizin için uygun olduğunu söylemeniz her zaman iyidir.

Do you work well under pressure?
Baskı altında verimli çalışır mısınız?

There are a few ways to answer this but they should all be positive. You can say that you work well under pressure, or you may thrive under pressure, and you may actually prefer to work under pressure.
Bunu cevaplayacak birkaç yol vardır ama tümü olumlu olmalıdır.Baskı altında iyi çalıştığınızı veya baskı altında daha çok geliştiğinizi ve aslında baskı altında çalışmayı tercih ettiğinizi söyleyebilirsiniz.

What motivates you to do a good job?
Sizi iyi bir iş çıkarmak için ne motive eder?

The answer to this one is not money, even if it is. You want recognition for a job well done. You want to become better at your job. Or you want to help others and be a leader in your field.
Buna cevabınız, öyle olsa bile, para olmamalı.İyi bir işten sonra beğenilmek.İşinizde daha iyi olmak.Ya da başkalarına yardım etmek ve alanınızda lider olmak.

What do you think makes a good supervisor, manager or team leader?
Neyin iyi bir amir, yönetici yada grup lideri yaptığını düşünürsün?

Some possible responses.
Bazı olası cevaplar.

I appreciate a work environment where supervisors try to make personal connections with their employees. I like that management does not always show favoritism. I want a manager that is approachable, and I would also expect my supervisor to be open and honest with me.
Amirlerin çalışanları ile iyi iletişim kurmaya çalıştığı bir iş ortamında çalışmak beni mutlu eder.Yöneticilerin her zaman taraf tutmamasını isterim.İletişim kurulabilen bir yönetici isterim ve amirimin bana karşı açık ve dürüst olmasını beklerim.

Questions about professionalism.
İngilizce mülakatalarda profesyonellikle ilgili sorular.

If you are able to discuss your own personal experience using real life examples, your ability to work under pressure and describe how you solve problems, you will give the impression of being a mature professional.
Eğer gerçek hayattan örnekler vererek kişisel deneyimleriniz, baskı altında çalışma yeteneğiniz, problem çözme beceriniz hakkında konuşabilirseniz gerçek bir profesyonel olduğunuz izlenimini vereceksiniz.

Some examples.
İngilizce Mülakat Sorularına Bazı Örnekler.

How do you stay current in your field?
Alanınızda nasıl güncel kalırsınız?

What was the worst career mistake you’ve ever made and what did you learn from it?
Kariyerinizde yaptığınız en büyük hatanız neydi ve bundan ne öğrendiniz?

Where do you want to be in your professional career 5 years from now?
5 yıl sonra profesyonel iş yaşantınızda nerede olmak istersiniz?

In staying current in my field, anything to do with further education, seminars, conferences, company sponsored in-house training are good responses. Also checking on websites, any kind of online training is also appropriate.
İşimde gündemi takip etmek için, eğitim, seminerler, konferanslar, şirket sponsorluğunda eğitim iyi cevaplardır.Aynı zamanda, herhangi bir online eğitim de uygundur.

How do you handle a challenge?
Zorluklarla nasıl başa çıkarsınız?

Now here be sure to include specific examples of how you handled a particularly difficult situation. Discuss how you researched the issue and contributed to finding a solution.
Burada özellikle zor bir durumla nasıl başa çıktığınızla ilgili spesifik örnekler verdiğinizden emin olun.Konuyu nasıl ele aldığınızı ve nasıl çözüm bulduğunuzu anlatın.

What was the worst career mistake you’ve ever made and what did you learn from it?
Kariyerinizde yaptığınız en büyük hatanız neydi ve bundan ne öğrendiniz?

Be sure to give examples that turn a negative, or a mistake, into a positive.
Olumsuz bir durumu ya da hatayı olumluya dönüştüren yapıda örnekler verdiğinizden emin olun.

Some examples of good responses.
İngilizce mülakatlarda bazı iyi cevaplardan örnekler.

I think one of the most important things I’ve learned is persistence. Not to give up too soon, because the solution is probably right in front of me. I have learned to give every person a second chance, because first impressions can often be misleading.
Öğrendiğim en önemli şeylerden birinin kararlılık olduğunu düşünüyorum.Hemen vazgeçmemek, çünkü belki de çözüm hemen önümdedir.Herkese ikinci bir şans vermeyi öğrendim, çünkü ilk izlenim sıklıkla yanıltıcı olabilir.

Where do you want to be in your professional career 5 years from now?
5 yıl sonra profesyonel iş yaşantınızda nerede olmak istersiniz?

You want to connect your answer to the job you are applying for.
Cevabınızı başvurduğunuz işle ilişiklendirmek istersiniz.

Some examples of responses.
İngilizce mülakat sorularına bazı cevaplardan örnekler.

My long-term goals involve growing with a company where I can continue to learn, take on additional responsibilities, and contribute as much value as I can. I see myself as a top performer employed in a well-established organization.
Uzun vadedeki hedeflerim, öğrenmeye devam edebileceğim, sorumluluk alabileceğim ve mümkün olduğu kadar katkıda bulunabileceğim bir şirketle birlikte çalışmak.Uzun vadede kendimi kurumsal bir şirkette üstün nitelikli bir çalışan olarak görüyorum.

Selling yourself.
Kendinizi satmak

So make a positive first impression.
Pozitif bir ilk izlenim bırakın.

Be prepared. Practice answering questions before the interview.
Hazırlıklı olun. İngilizce mülakattan önce soruları cevaplandırma pratiği yapın.

Speak clearly and confidently.
Net ve kendinize güvenerek konuşun.

Keep your answers brief and to the point.
Cevaplarınız kısa ve konuyla ilgili olsun.

Give examples when necessary and demonstrate you are the best person for the position.
Gerektiğinde örnekler vererek neden bu iş pozisyonu için uygun olduğunuzu gösterin.

Thank you for watching Speak English® online lessons. See you next time.
Speak English® online video derslerini izlediğiniz için teşekkürler.Görüşmek üzere.

CALL US NOW

+44 7384 73 86 88

İngilizce Pratik Yap!