İngilizce Sunum Hazırlama Teknikleri Video Konu Anlatımı

Effective Presentation Skills 
İngilizce Etkili Sunum Teknikleri Video Konu Anlatımı

Welcome to Speak English online video lessons. My name is Lynne and today I’ll be talking about effective presentation skills.
Speak English® online video derslerine hoş geldiniz. Adım Lynne ve bugün İngilizce etkili sunum tekniklerinden bahsedeceğim.

The steps to an effective presentation include preparation, the audience, the structure, the introduction, the body and the conclusion or summary.
Etkili İngilizce sunum aşamaları, hazırlık süreci, dinleyici, sunumun yapısı, giriş, gelişme ve sonuç veya özetten oluşur.

Preparing your presentation 
İngilizce sunumunuzu hazırlamak

Recognize the importance of preparation for an effective  presentation.
Hazırlığın etkili bir İngilizce sunum için önemli olduğununun farkına varın.

Decide on the content.
İçeriğe karar verin.

Sequence the key elements of the presentation structure.
Sunum yapısındaki anahtar öğeleri sıralayın.

Decide whether to use visual aids.
Görsel araçları kullanıp kullanmayacağınıza karar verin.

The introduction – very important.
Giriş bölümü çok önemlidir.

It’s the first impression of you and if you concentrate on getting your introduction right it will set the entire presentation and stance.
Bu sizin karşıda bırakacağınız ilk izlenimdir, eğer giriş bölümüne doğru bir şekilde odaklanırsanız, tüm İngilizce sunumunuzu ve genel gidişatını belirleyecektir.

The introduction is used to welcome your audience, introduce yourself, introduce your subject or the title of your talk, outline the structure of your presentation and give instructions about asking questions.
İngilizce sunumun takdim bölümü dinleyicilerinizi karşılamak, kendinizi tanıtmak, konunuz ya da konuşmanızın başlığını açıklamak, İngilizce sunumuzun taslağını anlatmak ve soru sormak ile ilgili ön açıklama yapmak için kullanılır.

Audience welcome 
İzleyiciyi karşılama

Some examples:
Bazı örnekler:

Good morning, ladies and gentlemen.
Günaydın Baylar ve Bayanlar.

Good morning, gentlemen.
Günaydın Beyler.

Good afternoon, ladies and gentlemen
Tünaydın Baylar ve Bayanlar.

Good afternoon, everybody.
Herkese tünaydın.

Welcome everyone, thanks for coming.
Hepiniz Hoş geldiniz, katıldığınız için teşekkürler.

Good to see you here this morning.
Bu sabah sizleri burada görmekten mutluyum.

While you are waiting, please help yourself to coffee and cakes.
Beklerken, kahve veya yiyeceklerden buyurun.

The audience 
İzleyiciler

Consider your audience. Who are they?
İzleyicilerinizi düşünün. Onlar kim?

Are they internal or external?
Firma içinden mi yoksa dışarıdan mı?

Clients or colleagues?
Müşteriler veya iş arkadaşlarınız mı?

Are they professionals or non-professionals?
Profesyonel veya amatörler mi?

Are they purchasers or sellers?
Satın alan veya satış yapan mı?

Are they providers or users?
Tedarikçi veya tüketici mi?

The purpose and the audience will determine the tone and focus of your presentation.
Amacınız ve dinleyiciler İngilizce sunumunuzun tonunu ve odak noktasını belirler.

Introduce yourself 
Kendinizi tanıtın

You can say:
Söyleyebilecekleriniz:

Let me introduce myself…
Kendimi tanıtmama izin verin…

Let me tell you something about myself…
Kendimle ilgili size bilgi vermek isterim…

For those of you who don’t know me…
(Aranızda beni tanımayanlar için…)

Introducing your subject 
Konunuzu tanıtmak

Tell your audience the purpose of the presentation.
Dinleyicilerinize sunumun amacını anlatın.

The why is linked to the conclusion, so it’s the most important part of your presentation.
Bunun nedeni sonuç kısmıyla bağlantılıdır, dolayısıyla İngilizce sunumunuzun en önemli kısmıdır.

Purpose 
Amaç

Today I’m going to talk about…
Bugün….’dan bahsedeceğim.

The purpose of my presentation is to introduce a new range of…
Sunumumun amacı bir dizi yeni….’ı tanıtmaktır.

My purpose today is…
Bugün amacım…….’dır.

Or the reason we are here today is…
Bugün burada olmamızın nedeni….’dir.

The Outline
İngilizce Sunum Taslağı

Outline the main points that you are going to develop and the order you would like to develop these in.
Üzerinde duracağınız noktaları ve bunları hangi sırayla açıklayacağınızın taslağını oluşturun.

Use sequencing language: one, two, three, firstly, secondly, thirdly…
Sıralama ifadelerini kullanın: 1, 2, 3, İlk olarak, İkinci olarak, Üçüncü olarak…

I’m going to develop three main points…
Üç ana noktayı açıklayacağım…

I would like to start with …
…ile başlamak isterim

Use these again:
Bunları tekrar kullanın:

Sequencers, and then…lastly… finally…
Sıralama ifadeleri, ve sonrasında…, Son olarak…, En son olarak…

Describe the progress made this year.
Bu yıl yapılan ilerlemeyi açıklayın.

Mention some of the problems, how we overcame them.
Problemlerin bazılarından ve nasıl üstesinden geldiğinizden bahsedin.

Possibilities for further growth next year.
Gelecek yılda gerçekleşmesi muhtemel gelişmeden bahsedin.

Summarize the presentation.
İngilizce Sunumu özetleyin.

Ask questions.
Sorular sorun.

A standard outline of the introduction. 
Giriş bölümünün standart bir taslağı.

And now looking at the introduction and sequencing.To start with I’ll describe the progress made this year.Then I’ll mention some of the problems we’ve encountered and how we overcame them.After that I’ll consider the possibilities for further growth next year.
Ve şimdi giriş bölümü ve sıralamaya bakış.Başlangıç olarak, bu yıl gerçekleşen ilerlemeyi açıklayacağım.Ardından karşılaştığımız bazı problemlerden ve bunların üstesinden nasıl geldiğimizden bahsedeceğim.Bundan sonra gelecek için olası ilerlemeden bahsedeceğim.

Finally, I’ll summarize my presentation, before concluding with some recommendations.So we are setting out the purpose, the intent, what we’re going to talk about and how this will all be delivered to our audience.
Son olarak sunumumu, bazı önerilerle birlikte sonuçlandırmadan önce özetleyeceğim.Böylece, amacımızı, niyetimizi, bahsedeceğimiz konuyu ve bunun izleyicilerimize nasıl ulaştırılacağını sergiliyoruz.

Now questions
Şimdi sorular

Questions are a good opportunity for you to interact with the audience.The audience shows their interest by asking questions.You can predict questions so that you can prepare a response in advance.
Sorular, izleyici ile etkileşime girmeniz açısından iyi bir fırsattır.İzleyici, ilgisini sorular sorarak gösterir.Gelecek soruları öngörebilir böylece cevapları önceden hazırlayabilirsiniz.

You can accept questions at any time during your presentation or keep time for your questions after your presentation.You’ll make questioning clear during your introduction.Always be polite with questioners, even if they ask difficult questions.
Sunum süresince herhangi bir bölümünde soruları kabul edebilir ya da sorular için sunumunuzun sonunda zaman ayırabilirsiniz. Sorularla ilgili bilgilendirmeyi sunumunuzun giriş kısmında yapacaksınız. Zor sorular sorsalar bile her zaman soru soranlara karşı nazik olun.

How we deal with questions.
Sorularla başa çıkmak.

We say do feel free to interrupt me if you have any questions.
Eğer sorunuz varsa sözümü bölmekten çekinmeyin deriz.

I’ll try to answer all your questions after the presentation.
Tüm sorularınızı sunumdan sonra cevaplamaya çalışacağım.

I plan to keep some time for questions after the presentation.
İngilizce sunumdan sonra sorular için vakit ayırmayı planlıyorum.

This allows your audience to know if they have questions during your presentation whether they should interrupt you or write their questions down to ask you at the end.
Bu, eğer soruları varsa dinleyicilere sözünüzü bölüp bölemeyeceklerini ya da sunumun sonunda sormak üzere sorularını not almalarının gerekip gerekmediğini bilmelerine imkân verir.

The body
Ana kısım

The body is the ‘real’ presentation.If the introduction was well prepared and delivered, you will now be ‘in control’.You will be relaxed and confident.The body should be well structured, divided up logically, with plenty of carefully spaced visuals.
Ana kısım, “asıl” sunumdur. Eğer giriş kısmı iyi hazırlanıp sunulmuşsa, İngilizce sunumun kontrolü sizde olacaktır. Kendinizi rahat ve emin hissedeceksiniz. Ana kısım iyi yapılandırılmış, mantıklıca bölünmüş olmalı ve bir çok dikkatlice düzenlenmiş görsel içermelidir.

Structure
Genel Yapı

Signposts
Signposts.

Signposts structure and shape the main content of your presentation.They create “verbal signals” and raise the attention curve at the beginning and the end of each point.
Signposts, İngilizce sunumunuzun içeriğini yapılandırıp şekillendirir. Bunlar, “sözlü işaretler” meydana getirirler ve her bir noktanın başı ve sonunda dikkat eğrisini yükseltirler.

Signposts allow you to guide the audience through the structure of the presentation linking one point to the next.And they are a simple but highly effective technique that helps make the presentation clear.
Signposts, İngilizce sunumunuz içerisindeki bir konuyu bir sonraki konuya bağlarken izleyiciye rehberlik etmenize imkan verir. Ayrıca bunlar bir İngilizce sunuma açıklık kazandıran basit fakat etkili bir yöntemdir.

Your conclusion
Sonucunuz

Use the conclusion to sum up, give recommendations if appropriate, thank your audience and invite questions.
Sonuç kısmını, özetlemek, eğer uygunsa önerilerde bulunmak, dinleyicilere teşekkür etmek ve sorulara yer vermek için kullanın.
Some examples of ways that we can conclude a presentation:
Bir İngilizce sunumu sonuca bağlamak için kullanabileceğimiz bazı örnekler:

To conclude…
Sonuç olarak…

In conclusion…
Neticeten…

Now, to sum up…
(Şimdi özetlemek için..

So let me summarize or recap what I’ve said.
Söylediklerimi tekrar özetlememe izin verirseniz.

Finally, may I remind you of some of the main points we’ve considered.
Son olarak, ele aldığımız bazı önemli konuları size hatırlatmak isterim…

In conclusion, my recommendations are…
Özetle benim önerilerim…

I suggest or propose or recommend the following strategy…
Takip eden stratejiyi önermek / tavsiye etmek isterim…

Many thanks for your attention…
İlginiz için çok teşekkür ederim…

May I thank you all for being such an attentive audience.
Katılımcı izleyiciler olmanızdan dolayı teşekkür ederim..

Now I’ll try to answer any questions you may have.
Şimdi, varsa sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım…

Can I answer any questions?
Sorularınızı cevaplandırabilir miyim?…

Are there any questions?
Sorularınız var mı?..

Do you have any questions?
Herhangi bir sorusu olan var mı?

And are there any final questions?
Son bir soruları olan var mı?

Visual aids
Görsel Araçlar

The use of visual aids should give the title of the talk.They secondly should show the structure of the talk, meaning the main heading.
Görsel araçların kullanımı konuşmanın başlığını vermelidir.İkinci olarak, konuşmanın ana başlığı anlamına gelen yapısını göstermelidirler.

Keep the text to a minimum – never just read text from the visual.
Metni uzunluğunu minimumda tutun – asla sadece görsel araçlar üzerindeki metni okumayın.

Use pauses—give the audience time to understand the picture.
Kısa aralar verin – resmi anlaması için dinleyicilere süre tanıyın.

And when speaking in public, you are your own best visual.
Topluluk önünde konuşurken, kendiniz en iyi görselinizdir..

Tools to present visual information.
Görsel bilgiyi sunma araçları.

We’ve got the overhead projector ,which I think is pretty obsolete.The podium with the microphone, laptop, whiteboard, slide projector and a flip chart.We can also use bar graphs, pie charts, line graphs, pictures, diagrams and flowcharts.
Tepegözümüz var, artık modası geçmiş olduğunu düşünüyorum.Mikrofonlu podyum, dizüstü bilgisayar, beyaz tahta, projektör, kağıt tahtası.Ayrıca bar grafikler, pasta grafik, çizgi grafikler, resimler, diagramlar ve akış şemaları kullanabiliriz.

Now look at some presenter techniques.Effective presenters require preparation, passion and performance.
Şimdi bazı sunucu tekniklerine bakalım. Etkili sunucu olmak, hazırlık, tutku ve performans gerektirir.

Preparation
İngilizce sunumlarda hazırlık.

Most important, know your subject.Rehearse and practice in front of family members, colleagues or friends.
En önemlisi konunuzu biliyor olmanızdır.İş arkadaşlarınız, arkadaşlarınız, aileniz önünde prova ve pratik yapın.

It’s important to practice in front of a mirror to get your expressions, make sure you look confident and comfortable, keeping eye contact and certainly smiling.
İfadelerinizi düzeltmek, özgüvenli ve rahat görünmek, göz teması kurmak ve kesinlikle gülümsediğinize emin olmak için ayna önünde pratik yapmak önemlidir.

Record your presentation and listen to it regularly when you are doing routine things.And visualize yourself giving a successful presentation.
ingilizce sunumunuzu kaydedin ve bunu rutin işlerinizi yaparken düzenli olarak dinleyin. Ve kendinizi başarılı bir İngilizce sunum yaparken gözünüzde canlandırın.

The audience preparation.
İzleyici hazırlığı.

Decide on the appropriate level of formality and dress accordingly.
Uygun düzeyde resmiyete ve buna göre kıyafetinize karar verin.

Keep eye contact and move around when possible.
Göz teması kurun ve mümkün olduğunda etrafta dolaşın.

Presenter, the preparation, the introduction.
Sunucu, hazırlık, giriş.

In any presentation the beginning is crucial.
Her İngilizce sunumda giriş bölümü çok önemlidir.

Greet your audience.
Dinleyicileri selamlayın.

Introduce yourself.
Kendinizi tanıtın.

Give the title of your talk.
Konuşmanızın başlığını sunun.

Describe the structure of your talk.
İngilizce sunumunuzun yapısını tanımlayın.

Explain that the audience can interrupt if they want, and say something about the length of your talk.
Dinleyicilere gerekirse sözünüzü bölebileceklerini söyleyin ve konuşmanızın uzunluğu hakkında birşeyler söyleyin.

Use the three parts of your presentation to reinforce the subject, which is your message.In the introduction, you let the audience know the message.In the body, you give your audience the message.In the conclusion, you summarize the message.
İngilizce sunumunuzun üç bölümünü kullanarak konuyu güçlendirin, bu sizin mesajınızdır. Giriş bölümünde, izleyicilerin mesajı anlamasına izin verin. Ana kısımda, izleyicilerinize mesajınızı verin. Sonuç bölümünde, mesajınızı özetleyin.

Public speaking ranks among one of the greatest fears for most people.Many people get nervous just anticipating giving a presentation and that’s why preparation is so important.
Topluluk önünde (İngilizce) konuşma yapmak bir çok insanın en büyük korkuları arasındadır. Pek çok insan, sadece İngilizce bir sunum yapacaklarını düşündüklerinde bile tedirgin olurlar ve işte bu yüzden hazırlık yapmak çok önemlidir.

Some tips to jumpstart your presentation.
ingilizce sunumunuza iyi başlamak için birkaç ipucu.

Make your audience feel welcome.Smile, make introductions-say a few words about yourself.Find something original or exciting in the news that might be relevant to your presentation topic.Depending on the audience and purpose of the presentation, you can give a bit of relevant information that might be unusual or surprising.
İzleyicilerinize katılımlarından hoşnut olduğunuzu hissettirin. Gülümseyin, kendinizden kısaca bahsederek giriş yapın. İngilizce sunumunuzla ilgili olabilecek haberlerde geçen her hangi bir orijinal ya da ilgi çekici bir şey bulun. Dinleyici grubu ve sunum konunuza bağlı olarak, bir takım bilgiler verebilirsiniz bu sıra dışı ya da şaşırtıcı olabilir.

Some key points for performance.
İngilizce sunum performansı için bazı önemli noktalar.

Do not hurry.
Acele etmeyin.

Be enthusiastic.
İstekli olun.

Give time for visuals.
Görsel materyaller için zaman ayırın

Maintain eye contact.
Göz teması kurun.

Change tone and volume of your voice.
Sesininiz tonunu ve yüksekliğini değiştirin.

Look friendly.
Arkadaş canlısı görünün.

Keep to your structure.
Yapıyı koruyun.

Use your notes.
Notlarınızı kullanın.

Signpost throughout and remain polite when dealing with difficult questions.
İngilizce sunumunuz boyunca singpostları kullanın ve zor sorularla uğraşırken kibar kalın.

Dealing with being nervous and some thoughts on performance.
Gerginlikle başa çıkma ve performans üzerine düşünceler.

Be prepared – know your subject.
Hazırlıklı olun – konunuza vakıf olun.

It’s the most important step.
Bu en önemli adımdır

Take a deep breath and relax.
Derin bir nefes alın ve rahatlayın.

Think of speaking to only one person, not to a large group.
Bir topluluğa değil, sadece tek bir kişiyle konuşacağınızı düşünün.

Stand up when speaking in public.
Topluluğa konuşurken ayağa kalkın.

Even if there are only three people in attendance, it sends a signal that says, “You’re so important that I’m going to stand even for the three of you.”
Eğer orada katılımcı olarak sadece üç kişi bile olsa, bu karşı tarafa “O kadar önemlisiniz ki üç kişi bile olsanız sizin için ayakta duracağım”sinyalini gönderir.

And body language during your performance.
Performansınız esnasındaki vücut dili.

When speaking in public, you are your own best visual.Give three to five seconds of eye contact to each person
Topluluk içinde konuşurken, kendiniz en iyi görselinizdir.Her bir kişiyle göz teması için üç ila beş saniye verin.

Move around the room or the stage if possible.Smile and nod while listening.
Eğer mümkünse oda veya sahnenin etrafında dolaşın..Dinlerken gülümseyin ve başınızı (evet anlamında) sallayın.

And use appropriate gestures for emphasis and maintain a relaxed stance.
Vurgu için uygun mimikler kullanın ve rahat bir duruş edinin.

In conclusion, be prepared.Know your subject.Know your audience.
Sonuç olarak, hazır olun.Konunuza vakıf olun. Dinleyiciyi tanıyın.

Structure your presentation.
İngilizce sunumunuzu yapılandırın.

Good introduction
İyi giriş bölümü

Strong body with signposts.And recap the main points in the conclusion.
Signpost ile güçlü bir vücut (dili).Sonuç bölümünde ana konuları tekrarlayın.

Thanks for watching a Speak English® online video.See you next time.
Speak English® online videolarını izlediğiniz için teşekkür ederim.Bir sonraki (derste) görüşmek üzere.

CALL US NOW

+90 530 229 12 05

İngilizce Pratik Yap!